Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Autorización de regreso

Documento que se expide ao estranxeiro cuxa autorización de residencia ou de estadía atópese en período de renovación ou prórroga. Permítelle a saída de España e posterior retorno ao territorio nacional dentro dun prazo de 90 días.

  • Documento que se expide ao estranxeiro cuxa autorización de residencia ou de estadía atópese en período de renovación ou prórroga e tivesen necesidade de saída e retorno de España, sempre que o solicitante acredite que iniciou os trámites de renovación ou prórroga do título que lle habilita para permanecer en España dentro do prazo legal fixado para o efecto.
  • Cando o estranxeiro acredite que a viaxe responde a unha situación de necesidade e concorran razóns excepcionais, poderá expedirse a autorización de regreso cunha vixencia non superior a noventa días desde que se conceda a autorización de regreso, se se resolveu favorablemente a solicitude inicial de autorización de residencia ou de autorización de estadía e está en trámite a expedición do Cartón de Identidade de Estranxeiro.
  • Período de validez
    • Vixencia non superior a noventa días desde a caducidade da autorización de residencia ou de estadía, se se solicita con anterioridade á este caducidade.
    • No caso de que se solicite nun momento posterior á caducidade da autorización de residencia ou de estadía, a autorización de regreso terá unha vixencia non superior a noventa días desde que sexa concedida.
  • Regreso a España
    • Con motivo das modificacións introducidas no Código de Fronteiras Schengen, publicadas o pasado 29 de Xuño de 2013 no Diario Oficial da Unión Europea, Regulamento UE nº 610/2013, toda Autorización de Regreso expedida polas autoridades españolas só será válida para efectuar a súa entrada polos Postos Fronteirizos habilitados españois.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría