Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Cartón residencia de familiar cidadán Ou.E.

Documento destinado a identificar o estranxeiro para os efectos de acreditar a súa situación legal en España.

Os membros da familia dun cidadán dun Estado membro da Ou.E., dun Estado parte no Acordo sobre o EEE ou de Suíza, que non ostenten a nacionalidade dun dos este Estados, cando lle acompañen ou se reúnan con el, poderán residir en España por un período superior a tres meses, estando suxeitos á obriga de solicitar e obter un "cartón de residencia de familiar de cidadán da Unión.

 • Documento destinado a identificar o estranxeiro para os efectos de acreditar a súa situación legal en España. Os membros da familia dun cidadán dun Estado membro da Ou.E. ou dun Estado parte no Acordo sobre o EEE que non ostenten a nacionalidade dun dos este Estados, cando lle acompañen ou se reúnan con el, poderán residir en España por un período superior a tres meses, estando suxeitos á obriga de solicitar e obter un "cartón de residencia de familiar de cidadán da Unión".
 • Clases e tipoloxías
  • Cartón inicial.
  • Cartón de residencia permanente.
 • Quen son os interesados?
  • Familiares de cidadán da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo Económico Europeo, ou Confederación Suíza, cando lle acompañen ou se reúnan con el, coas especificidades do Regulamento, cónxuxe, parella, ascendientes e descendentes.
 • Período de validez
  • 5 anos. (Cartón inicial).
  • 10 anos. (Cartón de residencia permanente).
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría