Trámites de Estranxeiría

Más Información

Indocumentados. Documento de identificación provisional.

Documento de identificación provisional, que habilitará ao estranxeiro para permanecer en España durante tres meses, período durante o cal se procederá a completar a información sobre os seus antecedentes.

 • Quen son os interesados?
  • Estranxeiro que non pode ser documentado polas autoridades de ningún país e que desexa ser documentado por España.
 • Deberá de achegar documentos, declaracións ou calquera outro medio de proba oportuno para acreditar a concorrencia de razóns excepcionais de índole humanitaria, interese público, ou, no seu caso, o cumprimento de compromisos de España, que xustifiquen a súa documentación, por parte das autoridades españolas.
 • Igualmente acreditará que non pode ser documentado pola misión diplomática ou oficina consular correspondente mediante acta notarial que permita deixar constancia do requirimento efectuado e non atendido.
 • Xustificante de pago Taxa modelo 790 Código 012.
 • Datos básicos do procedemento:
  • Forma de iniciación: A solicitude do interesado.
  • Tipo de procedemento: Autorizacións, Licenzas e Concesións.
  • Materia do procedemento: DEREITOS, LIBERTADES Y RELACIONES CIVILES.
  • Resolución do procedemento:
   • Órganos competentes para resolver este procedemento:
    • Por delegación:
     • Dirección Xeral da Policía.
     • Delegados/Subdelegados do Goberno.
   • A resolución do procedemento si pon fin á vía administrativa.
   • Efecto da falta de resolución neste prazo: Desestimatorio (inicio a solicitude do interesado).
  • Recursos que se poden interpor:
   • Reposición
    • Órgano que resolve o recurso: O mesmo órgano que ditou a resolución que se recorre.
    • Prazo de interposición do recurso: 1 mes.
   • Contencioso
    • Órgano que resolve o recurso:
     • Xulgado Contencioso - Administrativo.
     • Juzgados Centrales do Contencioso Administrativo; Salas do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza.
     • Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional; Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo.
    • Prazo de interposición do recurso: 2 meses desde a publicación.
 • Normativa:
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría