Trámites de Estranxeiría

Máis Información

Indocumentados. Documento de identificación provisional.

Documento de identificación provisional, que habilitará ao estranxeiro para permanecer en España durante tres meses, período durante o cal se procederá a completar a información sobre os seus antecedentes.

 • Quen son os interesados?
  • Extranjero que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España.
 • Deberá de aportar documentos, declaraciones o cualquier otro medio de prueba oportuno para acreditar la concurrencia de razones excepcionales de índole humanitaria, interés público, o, en su caso, el cumplimiento de compromisos de España, que justifiquen su documentación, por parte de las autoridades españolas.
 • Igualmente acreditará que non pode ser documentado pola misión diplomática ou oficina consular correspondente mediante acta notarial que permita deixar constancia do requirimento efectuado e non atendido.
 • Xustificante de pago Taxa modelo 790 Código 012.
 • Datos básicos do procedemento:
  • Forma de iniciación: A solicitude do interesado.
  • Tipo de procedemento: Autorizacións, Licenzas e Concesións.
  • Materia do procedemento: DEREITOS, LIBERDADES E RELACIÓNS CIVÍS.
  • Resolución do procedemento:
   • Órganos competentes para resolver este procedemento:
    • Por delegación:
     • Dirección Xeral da Policía.
     • Delegados/Subdelegados do Goberno.
   • A resolución do procedemento si pon fin á vía administrativa.
   • Efecto da falta de resolución neste prazo: Desestimatorio (inicio a solicitude do interesado).
  • Recursos que se poden interpor:
   • Reposición
    • Órgano que resolve o recurso: O mesmo órgano que ditou a resolución que se recorre.
    • Prazo de interposición do recurso: 1 mes.
   • Contencioso
    • Órgano que resolve o recurso:
     • Xulgado Contencioso - Administrativo.
     • Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo; Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
     • Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
    • Prazo de interposición do recurso: 2 meses desde a publicación.
 • Normativa:
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría