Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Certificado de Rexistro de Cidadán da Unión Europea

É o documento que acredita a inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros dos cidadáns dun Estado membro da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo que van residir en España por un período superior a tres meses.

  • Os cidadáns dun Estado membro da Ou.E. ou doutro Estado parte no Acordo sobre o E.E.E. que van residir en España por un período superior a tres meses, están obrigados a solicitar persoalmente ante a Oficina de Estranxeiros da provincia onde pretendan permanecer ou fixar a súa residencia ou, na súa falta, ante a Comisaría de Policía correspondente, a súa inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros. Dita solicitude deberá presentarse no prazo de tres meses desde a data de entrada en España, séndolle expedido de forma inmediata un certificado de rexistro no que constará o nome, nacionalidade e domicilio da persoa rexistrada, o seu número de identidade de estranxeiro, e a data de rexistro.
  • Quen son os interesados?
    • Cidadáns da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou da Confederación Suíza.
  • Período de validez
    • Unha vez que residise legalmente en España durante un período continuado de cinco anos, a pedimento do interesado, expedirase un certificado do dereito a residir con carácter permanente.

      Art. 10 Real Decreto 240/2007
Tramitar

Onde tramito a miña solicitude?
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría