Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Autorización expedición de carta de invitación.

Regular os termos e requisitos que ha de cumprir o particular para realizar unha invitación a favor dun estranxeiro, asumindo o compromiso de custear durante o período de estadía do beneficiario todos os gastos relativos ao seu aloxamento.

Expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado

  • Quen son os interesados?
    • Cidadán español, nacional dun Estado membro da Unión Europea ou beneficiario do réxime comunitario ou estranxeiro residente legal en España.
Tramitar

Onde tramito a miña solicitude?
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría