Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Autorización e renovación residencia temporal por circunstancias excepcionais

Autorización e renovación residencia temporal por circunstancias excepcionais (colaboración con autoridades policiais, fiscais ou xudiciais, ou razóns de seguridade nacional, así como por colaboración na loita contra redes organizadas ou contra trátaa de seres humanos)

 • Poderase conceder unha autorización ás persoas que colaboren coas autoridades policiais, fiscais ou xudiciais en cuestións alleas á loita contra redes organizadas, ou cando concorran razoes seguridade nacional que xustifiquen a necesidade de autorizar a súa residencia en España, así como por colaboración coas mesmas autoridades na loita contra redes organizadas e en suposto de trata de seres humanos.
 • Quen son os interesados?
  • Cidadáns estranxeiros que colaboran coas Autoridades Policiais, Fiscais e Judiciales e coa seguridade nacional.
 • Período de validez
  • O prazo de vixencia, tanto da autorización inicial como das súas prórrogas é dun ano nos supostos de colaboración coas autoridades policiais, fiscais ou xudiciais en cuestións alleas á loita contra redes organizadas, ou cando concorran razoes seguridade nacional.
  • En caso de colaboración na loita contra redes organizadas ou contra trátaa de seres humanos a autorización provisional terá eficacia desde o momento da notificación da súa concesión e ata que se dite resolución sobre a solicitude de autorización definitiva. No entanto, a Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con carácter anual. Nestes supostos a concesión definitiva terá unha vixencia de cinco anos.
 • Presencial Ir
  • A xestión realizarase persoalmente, salvo nos supostos en que a solicitude poida ser presentada polo seu representante legal.
   • No suposto de colaboración coas autoridades policiais, fiscais ou xudiciais en cuestións alleas á loita contra redes organizadas, ou cando concorran razoes seguridade nacional, ante o órgano competente para a súa tramitación.
   • En caso de colaboración na loita contra redes organizadas ante a correspondente unidade policial de estranxeiría.
   • En caso de colaboración na loita contra trátaa de seres humanos será presentada ante a Delegación ou Subdelegación do Goberno que determinase a exención de responsabilidade.
   • Para maior información: Presencial.
Tramitar

 • Onde tramito a miña solicitude?
  • No suposto de colaboración coas autoridades policiais, fiscais ou xudiciais en cuestións alleas á loita contra redes organizadas, ou cando concorran razoes seguridade nacional, ante o órgano competente para a súa tramitación.
  • En caso de colaboración na loita contra redes organizadas ante a correspondente unidade policial de estranxeiría.
  • En caso de colaboración na loita contra trátaa de seres humanos será presentada ante a Delegación ou Subdelegación do Goberno que determinase a exención de responsabilidade.
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría