Trámites de Estranxeiría

Más Información

Devolución de Extranjeros

 • Requisitos
  • Os estranxeiros que sendo expulsados contravengan a prohibición de entrada en España.
  • Para estes efectos, considerarase contravenida a prohibición de entrada en España cando así conste, independentemente de se foi adoptada polas autoridades españolas ou polas dalgún dos Estados cos que España teña subscrito convenio nese sentido.
  • Os estranxeiros que pretendan entrar irregularmente no país. Consideraranse incluídos, para estes efectos, aos estranxeiros que sexan interceptados na fronteira ou nas súas inmediacións.
  • Non será necesario un expediente de expulsión para a devolución dos estranxeiros que se achasen nalgún dos anteriores supostos.
 • Clases e tipoloxías
  • Os dous supostos mencionados no apartado anterior.
 • Período de validez
  • A execución da devolución comportará o novo inicio do cómputo do prazo de prohibición de entrada contravenida, cando se adoptou en virtude dunha resolución de expulsión ditada polas autoridades españolas. Así mesmo, toda devolución acordada en aplicación do parágrafo b) sinalado no primeiro apartado levará consigo a prohibición de entrada en territorio español por un prazo máximo de tres anos.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría