Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Autorització de retorn

Document que s'expedix a l'estranger l'autorització del qual de residència o d'estada es trobe en període de renovació o pròrroga. Li permet l'eixida d'España i posterior tornada al territori nacional dins d'un termini de 90 dies.

  • Document que s'expedix a l'estranger l'autorització del qual de residència o d'estada es trobe en període de renovació o pròrroga i tingueren necessitat d'eixida i tornada d'España, sempre que el sol·licitant acredite que ha iniciat els tràmits de renovació o pròrroga del títol que li habilita per a romandre a Espanya dins del termini legal fixat a este efecte.
  • Quan l'estranger acredite que el viatge respon a una situació de necessitat i concórreguen raons excepcionals, podrà expedir-se l'autorització de retorn amb una vigència no superior a noranta dies des que es concedisca l'autorització de retorn, si s'ha resolt favorablement la sol·licitud inicial d'autorització de residència o d'autorització d'estada i està en tràmit l'expedició de la Targeta d'Identitat d'Estranger.
  • Període de validesa
    • Vigència no superior a noranta dies des de la caducitat de l'autorització de residència o d'estada, si se sol·licita amb anterioritat a aquesta caducitat.
    • En cas que se sol·licite en un moment posterior a la caducitat de l'autorització de residència o d'estada, l'autorització de retorn tindrà una vigència no superior a noranta dies des que siga concedida.
  • Retorn a Espanya
    • Amb motiu de les modificacions introduïdes en el Codi de Fronteres Schengen, publicades el passat 29 de Juny de 2013 en el Diari Oficial de la Unió Europea, Reglamente UE nº 610/2013, tota Autorización de Regreso expedida per les autoritats espanyoles només serà vàlida per a efectuar la seua entrada pels Llocs Fronterers habilitats espanyols.
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria