Data e hora oficial

Desde aquí poderás consultar e actualizar a data e hora oficiais

20/06/2024 20:52:36 (CEST)

Data e hora oficial na sede electrónica

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos sinala que "os rexistros electrónicos rexeranse para efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados como ás Admnistraciones Públicas pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que debera contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar visible".

Así mesmo, o artigo 6.2.j do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente dita Lei, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos en artigo 26.1 da Lei 11/2007.