Tasas de Extranjería

A seguir móstranse as taxas aplicables aos trámites e procedementos relacionados coas cidadás e os cidadáns estranxeiros.

 • Tramitación de autorizacións para a prórroga da estadía en España

  Procedemento / Trámite Taxa
  Prórroga de estadía de curta duración sen visado (importe base, que se incrementará en 1,06 euros máis por cada día que se prorrogue a estadía) 17,49 €
  Prórroga de estadía de curta duración con visado (artigo 34 do Regulamento da Lei Orgánica 4/2000) 31,22 €
 • Tramitación de autorizacións para residir en España

  Procedemento / Trámite Taxa
  Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionais por arraigamento, protección internacional, razóns humanitarias,colaboración con autoridades (inclúe a colaboración contra redes organizadas), seguridade nacional ou interese público, ou tramitada con base na disposición adicional primeira.4 do Regulamento da Lei Orgánica 4/2000) 38,28 €
  Tramitación de autorizacións de residencia e traballo de mulleres vítimas de violencia de xénero e de vítimas de trátaa de seres humanos (artigos 132 e 144 do Regulamento da Lei Orgánica 4/2000) 10,94 €
 • Cartóns de identidade de estranxeiros e certificados de rexistro de residentes comunitarios

  Procedemento / Trámite Taxa
  TIE que documenta a primeira concesión da autorización de residencia temporal, de estadía ou para traballadores transfronteirizos en España por un período superior a seis meses 16,08 €
  TIE que documenta a renovación da autorización de residencia temporal ou a prórroga da estadía ou da autorización para traballadores transfronteirizos en España por un período superior a seis meses 19,30 €
  TIE que documenta a autorización de residencia e traballo de mulleres vítimas da violencia de xénero e de vítimas de trátaa de seres humanos 16,08 €
  TIE que documenta a autorización de residencia de longa duración ou de residencia de longa duración-UE 21,87 €
  Certificado de rexistro de residente comunitario ou Cartón de residencia de familiar dun cidadán da Unión Europea 12,00 €
 • Documentos de identidade, títulos e documentos de viaxe a estranxeiros indocumentados e outros documentos

  Procedemento / Trámite Taxa
  Autorización de inscrición de indocumentados 21,87 €
  Cédula de inscrición 3,27 €
  Documento de identidade de refuxiado 11,04 €
  Documento de identidade de apátrida 11,04 €
  Documento de identidade de protección subsidiaria 11,04 €
  Título de viaxe 27,08 €
  Documento de viaxe da Convención de Xenebra 27,08 €
  Documento de viaxe de protección subsidiaria 27,08 €
  Documento de viaxe dos Apátridas 27,08 €
  Autorización de regreso 10,72 €
  Autorización excepcional de entrada ou estadía 17,49 €
  Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia do interesado 9,84 €
  Certificados ou informes emitidos a instancia do interesado 7,31 €
  Autorización de expedición de Carta de invitación 75,05 €
  Carta de invitación 6,54 €
  Compulsa e desagregación por cada documento relativo á Carta de invitación 1,09 €
 • Tramitación da solicitude de autorización ou visado de tránsito en fronteira, e de visado de estadía en fronteira

  Procedemento / Trámite Taxa
  Tramitación da solicitude de autorización ou visado de tránsito en fronteira 90,00 €
  Tramitación da solicitude do visado de estadía en fronteira 90,00 €
  Tramitación da solicitude de autorización ou visado de tránsito en fronteira para menores (nenos maiores de 6 anos e menores de 12 anos) 45,00 €
  Tramitación da solicitude do visado de estadía en fronteira para menores (nenos maiores de 6 anos e menores de 12 anos) 45,00 €
  Tramitación da solicitude do visado de estadía en fronteira de nacional dun país co que a Unión Europea haxa asinado un Acordo de Flexibilización en materia de visados (Albania, Armenia, Acerbaixán, Bosnia e Herzegovina, Cabo Verde, República de Macedonia, Xeorxia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucraína) 35,00 €

  A autoridade competente para resolver sobre a solicitude poderá, atendendo ao interese do Estado e á aplicación dos compromisos internacionais, decidir a gratuidade do visado en fronteira, segundo o establecido na Decisión 2006/440/CE do Consello da Unión Europea, do 1 de xuño de 2006.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría