Trámites de Estranxeiría

Más Información

Prohibición de Saída

Prohibición de saída de cidadáns estranxeiros en diferentes supostos previamente recollidos na Lei.

  • Os de estranxeiros incursos nun procedemento xudicial pola comisión de delitos en España, salvo os supostos do art. 57.7 da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, cando a autoridade xudicial autorizase a súa saída ou expulsión.
  • Os de estranxeiros condenados pola comisión de delitos en España a pena de privación de liberdade e reclamados, calquera que fose o grao de execución da condena, salvo os supostos do art. 57.7, da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, e os de aplicación de convenios sobre cumprimento de penas no país de orixe dos que España sexa parte.
  • Os de estranxeiros reclamados e, no seu caso, detidos para extradición polos respectivos países, ata que se dite a resolución procedente.
  • Os supostos de padecimiento de enfermidade contaxiosa que, de acordo coa lexislación española ou aos convenios internacionais, impoñan a inmovilización ou o internamento obrigatorio en establecemento adecuado.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría