Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Prórroga de estadía de curta duración

Prorrogar, excepcionalmente, a estadía do estranxeiro que entrase en España para fins que non sexan de traballo ou residencia, salvo nos casos de ser titular dun visado para procura de emprego.

 • Áchase en situación de estadía de curta duración o estranxeiro que non sexa titular dunha autorización de residencia e atópese autorizado para permanecer en España por un período ininterrompido ou suma de períodos sucesivos cuxa duración total non exceda de noventa días por semestre a partir da data da primeira entrada, sen prexuízo do disposto para a admisión para efectos de estudos, mobilidade de alumnos, prácticas non laborais ou servizos de voluntariado. Nos supostos en que a situación de estadía esixa visado, esta deberá realizarse dentro do seu período de validez.
 • Clases e tipoloxías
  • Prórroga de estadía sen visado.
  • Prórroga do visado de estadía de curta duración.
 • Quen son os interesados?
  • O estranxeiro que entrase en España para fins que non sexan de traballo ou residencia, salvo nos casos de ser titular dun visado para procura de emprego.
 • Duración da prórroga
  • Nos supostos de entrada con visado, cando a duración deste sexa inferior a tres meses, poderase prorrogar a estadía, que en ningún caso poderá ser superior a tres meses nun período de seis.
  • Nos supostos de entrada sen visado, cando concorran circunstancias excepcionais que o xustifiquen, poderá autorizarse a estadía a un estranxeiro no territorio español máis aló de tres meses.
 • Documentos para a prórroga de visado
  • Modelo de solicitude prórroga de estadía.
  • Xustificante de pago Taxa modelo 790 Código 012.
  • Pasaporte ordinario ou documento de viaxe, con vixencia superior á da prórroga de estadía que se solicite, que se anotará no expediente e devolverase ao interesado.
  • Acreditación das razóns alegadas para a solicitude, que deberán ser excepcionais, no suposto de nacionais de Estados aos que non se esixe visado para a súa entrada en España.
  • Proba suficiente de que dispón de medios económicos adecuados para o tempo de prórroga que solicita, nos termos que establece o título I.
  • Un seguro de asistencia en viaxe coa mesma cobertura que o necesario para a solicitude do visado de estadía de curta duración, e cunha vixencia igual ou superior á prórroga solicitada.
  • As garantías de retorno ao país de procedencia ou, no seu caso, de admisión no Estado terceiro de destino, con anterioridade á data de finalización da prórroga que se solicita. Poderá servir como medio para acreditar a dita circunstancia a achega dun billete adquirido a nome do solicitante con data de retorno pechada anterior á finalización do período de prórroga de estadía solicitada.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría