Trámites de Estranxeiría

Más Información

Sancionador en materia de estranxeiros

Ejercicio da potestade sancionadora pola comisión das infraccións administrativas previstas na LEI ORGÁNICA 4/2000 do 11 de xaneiro, axustándose ao recolleito na Lei 30/1992 do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Abre nova xanela. Ligazón externa.

  • De Oficio
    • O procedemento iniciásese de oficio por acordo do órgano competente, ben por iniciativa propia ben como consecuencia da orde superior, a pedimento razoado doutros órganos ou por denuncia. Serán competentes para ordenar a incoación do procedemento sancionador os Delegados do Goberno nas comunidades Autónomas uniprovinciales, os Subdelegados do Goberno, o Comisario xeral de Estranxeiría e Fronteiras, o Xefe Superior de Policía, os Comisarios Provinciais e os titulares das comisarías locais e postos fronteirizos.
    • Nos supostos cualificados como infracción leve do Art. 52.c), d) e e), graves do artigo 53.1. b) e 53.2.a), e moi grave do 54.1.d) e f), o procedemento sancionador iniciarase por acta da Inspección de Traballo e Seguridade Social, de acordo con o establecido no procedemento sancionador por infraccións da orde social, correspondendo a imposición das sancións a Delegados ou Subdelegados do Goberno no seu caso.
    • Nos supostos de participación en actividades contrarias á seguridade nacional ou que poden prexudicar as relacións de España con outros países, previstos no Art. 54.1.a), de acordo con o establecido no procedemento sancionador que se determine reglamentariamente, a competencia sancionadora corresponderá ao Secretario de Estado de Seguridade.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría