Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Tarjeta estudante para estranxeiros inicial ou renovación

Documento destinado a identificar o estranxeiro para os efectos de acreditar a súa situación legal en España.

  • Quen son os interesados?
    • Estudante estranxeiro con autorización de estadía de duración superior a seis meses.
  • Período de validez
    • Terá idéntico período de vixencia que a autorización ou o recoñecemento do dereito que xustifique a súa expedición, e perderá a súa validez cando se produza a da citada autorización, por calquera das causas reglamentariamente establecidas a este efecto ou, no seu caso, pola perda do dereito para permanecer en territorio español.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría