Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea

És el document que acredita la inscripció en el Registre Central d'Estrangers dels ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que van a residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

  • Los ciudadanos de un Estado miembro de la U.E. o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el E.E.E. que van a residir en España por un periodo superior a tres meses, están obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro.
  • Qui són els interessats?
    • Ciudadanos de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de la Confederació Suïssa.
  • Període de validesa
    • Una vegada que haja residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, a petició de l'interessat, s'expedirà un certificat del dret a residir amb caràcter permanent.

      Art. 10 Reial decret 240/2007
Tramitar

On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria