Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Autorización expedició de carta d'invitació.

Regular els termes i requisits que ha de complir el particular per a realitzar una invitació a favor d'un estranger, assumint el compromís de pagar durant el període d'estada del beneficiari tots els gastos relatius al seu allotjament.

Expedició de la carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers que pretenguen accedir al territori nacional per motius de caràcter turístic o privat

  • Qui són els interessats?
    • Ciutadà espanyol, nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o beneficiari del règim comunitari o estranger resident legal a Espanya.
Tramitar

On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria