Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Sancionador en matèria d'estrangers

Ejercicio de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions administratives previstes en la LLEI ORGÀNICA 4/2000 d'11 de gener, ajustant-se a l'arreplegat en Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Obri nova finestra. Enllaç extern.

  • D'Ofici
    • El procediment s'iniciara d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa pròpia ben com a conseqüència de l'orde superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia. Seran competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador els Delegats del Govern en les comunitats Autònomes uniprovincials, els Subdelegats del Govern, el Comissari general d'Estrangeria i Fronteres, el Cap Superior de Policia, els Comissaris Provincials i els titulars de les comissaries locals i llocs fronterers.
    • En els supòsits qualificats com a infracció lleu de l'Art. 52.c), d) i i), greus de l'article 53.1. b) i 53.2.a), i molt greu del 54.1.d) i f), el procediment sancionador s'iniciarà per acta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, d'acord amb l'establit en el procediment sancionador per infraccions de l'orde social, corresponent la imposició de les sancions a Delegats o Subdelegats del Govern si escau.
    • En els supòsits de participació en activitats contràries a la seguretat nacional o que poden perjudicar les relacions d'España amb altres països, previstos en l'Art. 54.1.a), d'acord amb l'establit en el procediment sancionador que es determine reglamentàriament, la competència sancionadora correspondrà al Secretari d'Estat de Seguretat.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria