Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Prohibició d'Eixida

Prohibició d'eixida de ciutadans estrangers en diferents suposats prèviament arreplegats en la Llei.

  • Els de estrangers culpables en un procediment judicial per la comissió de delictes en España, excepte els supòsits de l'art. 57.7 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, quan l'autoritat judicial autoritzara la seua eixida o expulsió.
  • Els de estrangers condemnats per la comissió de delictes a Espanya a pena de privació de llibertat i reclamats, qualsevol que fóra el grau d'execució de la condemna, excepte els supòsits de l'art. 57.7, de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, i els de aplicació de convenis sobre compliment de penes en el país d'origen dels quals Espanya siga part.
  • Els de estrangers reclamats i, si escau, detinguts per a extradició pels respectius països, fins que es dicte la resolució procedent.
  • Els supòsits de patiment de malaltia contagiosa que, conformement a la legislació espanyola o als convenis internacionals, imposen la immobilització o l'internament obligatori en establiment adequat.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria