Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Autorització i renovació residència temporal per circumstàncies excepcionals

Autorització i renovació residència temporal per circumstàncies excepcionals (col·laboració amb autoritats policials, fiscals o judicials, o raons de seguretat nacional, així com per col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades o contra la tracta d'éssers humans)

 • Es podrà concedir una autorització a les persones que col·laboren amb les autoritats policials, fiscals o judicials en qüestions alienes a la lluita contra xarxes organitzades, o quan concórreguen raones seguretat nacional que justifiquen la necessitat d'autoritzar la seua residència a Espanya, així com per col·laboració amb les mateixes autoritats en la lluita contra xarxes organitzades i en supòsit de tracta d'éssers humans.
 • Qui són els interessats?
  • Ciudadanos estrangers que col·laboren amb les Autoritats Policials, Fiscals i Judicials i amb la seguretat nacional.
 • Període de validesa
  • El termini de vigència, tant de l'autorització inicial com de les seues pròrrogues és d'un any en els supòsits de col·laboració amb les autoritats policials, fiscals o judicials en qüestions alienes a la lluita contra xarxes organitzades, o quan concórreguen raones seguretat nacional.
  • En cas de col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades o contra la tracta d'éssers humans l'autorització provisional tindrà eficàcia des del moment de la notificació de la seua concessió i fins que es dicte resolució sobre la sol·licitud d'autorització definitiva. No obstant açò, la Targeta d'Identitat d'Estranger serà renovable amb caràcter anual. En estos suposats la concessió definitiva tindrà una vigència de cinc anys.
 • Presencial Anar
  • La gestió es realitzarà personalment, excepte en els supòsits en què la sol·licitud puga ser presentada pel seu representant legal.
   • En el supòsit de col·laboració amb les autoritats policials, fiscals o judicials en qüestions alienes a la lluita contra xarxes organitzades, o quan concórreguen raones seguretat nacional, davant l'òrgan competent per a la seua tramitació.
   • En cas de col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades davant la corresponent unitat policial d'estrangeria.
   • En cas de col·laboració en la lluita contra la tracta d'éssers humans serà presentada davant la Delegació o Subdelegació del Govern que haguera determinat l'exempció de responsabilitat.
   • Per a major informació: Presencial.
Tramitar

 • On tramite la meua sol·licitud?
  • En el supòsit de col·laboració amb les autoritats policials, fiscals o judicials en qüestions alienes a la lluita contra xarxes organitzades, o quan concórreguen raones seguretat nacional, davant l'òrgan competent per a la seua tramitació.
  • En cas de col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades davant la corresponent unitat policial d'estrangeria.
  • En cas de col·laboració en la lluita contra la tracta d'éssers humans serà presentada davant la Delegació o Subdelegació del Govern que haguera determinat l'exempció de responsabilitat.
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria