Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Pròrroga d'estada de curta durada

Prorrogar, excepcionalment, l'estada de l'estranger que hagi entrat a Espanya per a finalitats que no siguin de treball o residència, excepte en els casos de ser titular d'un visat per a cerca d'ocupació.

 • Es troba en situació d'estada de curta durada l'estranger que no sigui titular d'una autorització de residència i es trobi autoritzat per romandre a Espanya per un període ininterromput o summa de períodes successius la durada total dels quals no excedeixi de noranta dies per semestre a partir de la data de la primera entrada, sense perjudici del que es disposa per a l'admissió a l'efecte d'estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat. En els supòsits en què la situació d'estada exigeixi visat, aquesta haurà de realitzar-se dins del seu període de validesa.
 • Classes i tipologies
  • Pròrroga d'estada sense visat.
  • Pròrroga del visat d'estada de curta durada.
 • Qui són els interessats?
  • L'estranger que hagi entrat a Espanya per a finalitats que no siguin de treball o residència, excepte en els casos de ser titular d'un visat per a cerca d'ocupació.
 • Durada de la pròrroga
  • En els supòsits d'entrada amb visat, quan la durada d'aquest sigui inferior a tres mesos, es podrà prorrogar l'estada, que en cap cas podrà ser superior a tres mesos en un període de sis.
  • En els supòsits d'entrada sense visat, quan concorrin circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, podrà autoritzar-se l'estada a un estranger al territori espanyol més enllà de tres mesos.
 • Documents per a la pròrroga de visat
  • Model de sol·licitud pròrroga d'estada.
  • Justificant de pagament Taxa model 790 Codi 012.
  • Passaport ordinari o document de viatge, amb vigència superior a la de la pròrroga d'estada que se sol·liciti, que s'anotarà en l'expedient i es retornarà a l'interessat.
  • Acreditació de les raons al·legades per a la sol·licitud, que hauran de ser excepcionals, en el supòsit de nacionals d'Estats als quals no s'exigeix visat per a la seva entrada a Espanya.
  • Prova suficient que disposa de mitjans econòmics adequats per al temps de pròrroga que sol·licita, en els termes que estableix el títol I.
  • Un segur/segur d'assistència en viatge amb la mateixa cobertura que el necessari per a la sol·licitud del visat d'estada de curta durada, i amb una vigència igual o superior a la pròrroga sol·licitada.
  • Les garanties de tornada al país de procedència o, si escau, d'admissió en l'Estat tercer de destinació, amb anterioritat a la data de finalització de la pròrroga que se sol·licita. Podrà servir com a mitjà per acreditar aquesta circumstància l'aportació d'un bitllet adquirit a nom del sol·licitant amb data de tornada tancada anterior a la finalització del període de pròrroga d'estada sol·licitada.
Tramitar

 • On tramito la meva sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria