Taxes d'Estrangeria

A continuació es mostren les taxes aplicables als tràmits i procediments relacionats amb les ciutadanes i els ciutadans estrangers.

 • Tramitació d'autoritzacions per a la pròrroga de l'estada a Espanya

  Procediment / Tràmit Taxa
  Pròrroga d'estada de curta durada sense visat (importi base, que s'incrementarà en 1,06 euros més per cada dia que es prorrogui l'estada) 17,49 €
  Pròrroga d'estada de curta durada amb visat (article 34 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000) 31,22 €
 • Tramitació d'autoritzacions per residir a Espanya

  Procediment / Tràmit Taxa
  Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament, protecció internacional, raons humanitàries,col·laboració amb autoritats (inclou la col·laboració contra xarxes organitzades), seguretat nacional o interès públic, o tramitada sobre la base de la disposició addicional primera.4 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000) 38,28 €
  Tramitació d'autoritzacions de residència i treball de dones víctimes de violència de gènere i de víctimes de la tracta d'éssers humans (articles 132 i 144 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000) 10,94 €
 • Targetes d'identitat d'estrangers i certificats de registre de residents comunitaris

  Procediment / Tràmit Taxa
  TIE que documenta la primera concessió de l'autorització de residència temporal, d'estada o per a treballadors transfronterers a Espanya per un període superior a sis mesos 16,08 €
  TIE que documenta la renovació de l'autorització de residència temporal o la pròrroga de l'estada o de l'autorització per a treballadors transfronterers a Espanya per un període superior a sis mesos 19,30 €
  TIE que documenta l'autorització de residència i treball de dones víctimes de la violència de gènere i de víctimes de la tracta d'éssers humans 16,08 €
  TIE que documenta l'autorització de residència de llarga durada o de residència de llarga durada-UE 21,87 €
  Certificat de registre de resident comunitari o Targeta de residència de familiar d'un ciutadà de la Unió Europea 12,00 €
 • Documents d'identitat, títols i documents de viatge a estrangers indocumentats i altres documents

  Procediment / Tràmit Taxa
  Autorització d'inscripció d'indocumentats 21,87 €
  Cèdula d'inscripció 3,27 €
  Document d'identitat de refugiat 11,04 €
  Document d'identitat d'apàtrida 11,04 €
  Document d'identitat de protecció subsidiària 11,04 €
  Títol de viatge 27,08 €
  Document de viatge de la Convenció de Ginebra 27,08 €
  Document de viatge de protecció subsidiària 27,08 €
  Document de viatge dels Apàtrides 27,08 €
  Autorització de retorn 10,72 €
  Autorització excepcional d'entrada o estada 17,49 €
  Assignació de Nombre d'Identitat d'Estranger (NIE) a instàncies de l'interessat 9,84 €
  Certificats o informes emesos a instàncies de l'interessat 7,31 €
  Autorització d'expedició de Carta d'invitació 75,05 €
  Carta d'invitació 6,54 €
  Compulsa i desglossament per cada document relatiu a la Carta d'invitació 1,09 €
 • Tramitació de la sol·licitud d'autorització o visat de trànsit en frontera, i de visat d'estada en frontera

  Procediment / Tràmit Taxa
  Tramitació de la sol·licitud d'autorització o visat de trànsit en frontera 80,00 €
  Tramitació de la sol·licitud del visat d'estada en frontera 80,00 €
  Tramitació de la sol·licitud d'autorització o visat de trànsit en frontera per a menors (nens majors de 6 anys i menors de 12 anys) 40,00 €
  Tramitació de la sol·licitud del visat d'estada en frontera per a menors (nens majors de 6 anys i menors de 12 anys) 40,00 €
  Tramitació de la sol·licitud del visat d'estada en frontera de nacional d'un país amb el qual la Unió Europea hagi signat un Acord de Flexibilització en matèria de visats (Albània, Armènia, Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Cap Verd, República de Macedònia, Geòrgia, Moldàvia, Montenegro, Sèrbia, Ucraïna) 35,00 €

  L'autoritat competent per resoldre sobre la sol·licitud podrà, atenent a l'interès de l'Estat i a l'aplicació dels compromisos internacionals, decidir la gratuïtat del visat en frontera, segons l'establert en la Decisió 2006/440/CE del Consell de la Unió Europea, d'1 de juny de 2006.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria