Tràmits d'Estrangeria

A continuació es mostren tots els tràmits i procediments relacionats amb les ciutadanes i els ciutadans estrangers.

Tràmits i procediments d'Estrangeria.

 • Pròrroga d'estada de curta durada

  Formulari EX00

  Prorrogar, excepcionalment, l'estada de l'estranger que haja entrat a Espanya per a finalitats que no siguen de treball o residència, excepte en els casos de ser titular d'un visat per a cerca d'ocupació.

 • Targeta d'estudiants per a estrangers inicial o renovació

  Formulari EX17

  Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

 • Assignació de NIE a instàncies d'interessat

  Formulari EX15

  Assignació de NIE per als estrangers que es relacionen amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials.

 • Cèdula d'inscripció

  Formulari EX16

  És un document imprés que es dota a l'estranger que no pot ser documentat per les autoritats de cap país i que desitja ser documentat per Espanya, una vegada s'haja resolt la seua inscripció en el Registre Central d'Estrangers.

 • Certificat de resident

  Formulari EX15

  Acreditar davant altres organismes períodes de residència legal a Espanya.

 • Certificat de no resident

  Formulari EX15

  Acreditar la condició d'estranger no resident a Espanya.

 • Autorització expedició carta d'invitació

  Formulari

  Regular els termes i requisits que ha de complir el particular per a realitzar una invitació a favor d'un estranger, assumint el compromís de pagar durant el període d'estada del beneficiari tots els gastos relatius al seu allotjament.

 • Estatut d'Apàtrida

  Formulari

  Solicitud para el reconocimiento del estatuto de apátrida. Apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.

 • Certificat de registre de ciutadà de la UE

  Formulari EX18

  És el document que acredita la inscripció en el Registre Central d'Estrangers dels ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que van a residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

 • Targeta inicial o renovació residència o residència i treball

  Formulari EX17

  Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

 • Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea

  Formulari EX19

  Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

 • Autorització i renovació residència temporal per circumstàncies excepcionals

  Formulari EX10

  Autorització i renovació residència temporal per circumstàncies excepcionals (col·laboració amb autoritats policials, fiscals o judicials, o raons de seguretat nacional, així com per col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades o contra la tracta d'éssers humans)

 • Autorització de retorn

  Formulari EX13

  Document que s'expedix a l'estranger l'autorització del qual de residència o d'estada es trobe en període de renovació o pròrroga. Li permet l'eixida d'Espanya i posterior tornada al territori nacional dins d'un termini de 90 dies.

 • Targeta de residència de llarga durada

  Formulari EX11

  Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya. Es troba en situació de residència de llarga durada l'estranger que haja sigut autoritzat a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols.

 • Devolució d'estrangers

  Els estrangers que havent sigut expulsats contravinguen la prohibició d'entrada a Espanya i els estrangers que pretenguen entrar irregularment en el país.

 • Prohibició d'eixida

  Prohibició d'eixida de ciutadans estrangers en diferents suposats prèviament arreplegats en la Llei.

 • Prohibició d'entrada

  Prohibición de entrada a extranjeros no residentes que se encuentren fuera de España, en los que concurra alguno de los supuestos recogidos legal y reglamentariamente.

 • Documente carta d'invitació

  Generació del suport vàlid per a fer efectiva la resolució que atorga la carta d'invitació. Emissió del document de carta d'invitació.

 • Document d'identitat de refugiat, protecció subsidiària i apàtrida

  Documents que identifiquen als estrangers a els qui se'ls ha concedit el dret d'asil i reconegut l'estatut de refugiat a Espanya; el dret a la protecció subsidiària; o l'estatut d'apàtrida, respectivament.

 • Document de viatge per a refugiat, protecció subsidiària i apàtrida

  Document que s'expedix amb l'únic objectiu de proveir al titular d'un document de viatge que puga actuar com a Passaport Nacional, però no prejutja ni modifica de cap manera la nacionalitat del titular, si la tinguera.

 • Autorització d'inscripció d'indocumentats

  Document d'identificació provisional, que habilitarà a l'estranger per a romandre a Espanya durant tres mesos, període durant el qual es procedirà a completar la informació sobre els seus antecedents.

 • Autorització excepcional d'entrada

  Autoritzar l'entrada a Espanya als estrangers que no reunisquen els requisits establits legalment, quan existisquen raons excepcionals d'índole humanitària, interés públic o compliment de compromisos adquirits per Espanya.

 • Autorització excepcional d'estada de curta durada

  Autorització excepcional d'estada a Espanya per un màxim de tres mesos en un període de sis, per motius humanitaris, interés públic o obligacions internacionals.

 • Tramitació visat trànsit / estada en la frontera

  Expedició de visat en frontera. Visats uniformes o de validesa territorial limitada expedit en frontera amb caràcter excepcional, orientats a resoldre situacions urgents de tipus humanitari, d'interés nacional o derivats d'obligacions internacionals.

 • Denegació d'entrada a Espanya

  Control del compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a l'entrada en territori nacional.

 • Expulsió d'estrangers

  Procedir a l'expulsió d'un ciutadà estranger quan l'infractor realitze alguna de les conductes tipificades com molt greus o conductes greus de les previstes en els paràgrafs a),b),c) d) i f) de l'article 53 de l'esmentada Llei Orgànica, i 57.2.

 • Sancionador en matèria d'estrangers

  Exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions administratives previstes en la LLEI

 • Taxes d'estrangeria

  Taxes aplicables als tràmits i procediments relacionats amb les ciutadanes i els ciutadans estrangers.

Documentació i informació a l'estranger

Portal tracta d'éssers humans

Entenem per tracta "la captació, el transport, el trasllat, l'acolliment o la recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l'engany, a l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per a obtindre el consentiment d'una persona que tinga autoritat sobre una altra, amb finalitats d'explotació. L'explotació inclou com a mínim, la derivada de la prostitució i d'altres formes d'explotació sexual inclosa la pornografia, treballs o servicis forçats, l'esclavitud o pràctiques similars a l'esclavitud, la servitud o la mendicitat, les activitats delictives i l'extracció d'òrgans corporals".

Veure tota la informació sobre tracta d'éssers humans