Avís legal

Destinatari i condicions d'utilització del Portal

El domini en Internet sede.policia.gob.es és de titularitat de la Direcció general de la Policia.

El portal oficial de la Seu Electrònica de la Direcció general de la Policia en la xarxa d'Internet és sede.policia.gob.es. A través d'esta pàgina Web, Vè. podrà accedir a la informació i procediments electrònics elaborats pels diferents organismes del Departament.

Condicions generals d'ús del Portal

La Direcció general de la Policia li informa que l'accés i ús de la pàgina web sede.policia.gob.es i tots els subdominis i directoris inclosos baix la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els servicis o continguts que a través d'ell, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun d'aquests servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels servicis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text.

La Direcció general de la Policia es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el Portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el Portal.

Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou el Portal. La Direcció general de la Policia no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en sede.policia.gob.es, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'esta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

Drets de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a la Direcció general de la Policia i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc. continguts en els seus servidors.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie expressa autorització de la Direcció general de la Policia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'este Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres.

Llei aplicable i Jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels servicis que en ell es puguen oferir, La Direcció general de la Policia i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix està situat en territori espanyol.