Drets del ciutadà en el registre electrònic

 • Informació addicional sobre protecció de dades en el registre electrònic

  Este tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 • Responsable del tractament

  Secretaria General del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional. Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior.
  C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid.
 • Delegat de protecció de dades

  Área Jurídica del Gabinete Técnico de la Policía Nacional. Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.
  C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid. Correu: policianacional.dpd@policia.es
 • Finalitat del tractament

  La comunicación del interesado se recibe, registra y se da traslado al órgano competente para su tramitación.

 • Interessats

  Ciudadanos i empreses.

 • Destinataris

  Sector Públic.

 • Transferències internacionals

  Estan previstes quan de la sol·licitud es desprenga la necessitat de l'Administració, en compliment de la legislació vigent, de traslladar les dades aportades per l'interessat a un tercer estat o organisme internacional, procedint-se en eixos supòsits conforme al que es disposa tant en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la possibilitat de la seua lliure circulació, com en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

 • Termini de conservació

  La informació es conservarà durant un termini de cinc anys excepte aquelles comunicacions de que el seu contingut puguen derivar-se conseqüències jurídic penals que es mantindran durant el temps en el qual es desenvolupe la investigació i procés judicial si escau, així com el període de temps de prescripció de les possibles responsabilitats criminals i de cancel·lació dels antecedents policials i penals.

 • Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

  De manera genérica, las determinadas por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y concretamente, las dispuestas por la Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.

 • Com exercir els teus drets

  Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades quan procedisquen davant el Delegat de Protecció de la Policia Nacional, carrer Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid, a través del correu: policianacional.dpd@policia.es.

  También puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@agpd.es

 • Consultes o dubtes

  Para cualquier consulta o duda sobre el mecanismo de comunicación establecido por este medio puede dirigirse a la dirección de correo electrónico registro.general@policia.es .