Declaració d'Accessibilitat

La Direcció general de la Policia s'ha compromès a fer accessible els seus llocs web, de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic Obri nova finestra. Enllaç extern..

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web sede.policia.gob.es, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment accessible conforme amb el RD 1112/2018 de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
  • Arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats posteriorment al 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
  • Servicis de mapa i cartografia en línia, per la qual cosa s'oferix una versió alternativa accessible.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de novembre de 2021 i el mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Comunicacions, queixes i reclamacions

Conforme a l'indicat en els articles 10 a 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, vosté disposa dels següents mecanismes de comunicació i reclamació per a exercir en l'àmbit de les webs de la present declaració d'accessibilitat:

 • Observaciones i dades de contacte

  D'acord a l'article 10.2.a), si vosté vol comunicar incompliments en els requisits d'accessibilitat WEB, o dificultat d'accés al contingut, o realitzar suggeriments i millores ho pot realitzar de les dos maneres següents:
  • Punxant en l'enllaç que li indiquem a continuació, introduïsca en el camp de l'assumpte el text "Accessibilitat Web", i en el camp de text ha de detallar la/s pàgina/s (url) a la/s que es referix, indicant els incompliments o la dificultat d'accés al contingut, o bé els suggeriments i millores a la referida pàgina. Per a realitzar esta acció, polse en este enllaç Obri nova finestra. Enllaç extern..
  • Contactant telefònicament a través del número de telèfon 060.
 • Queixes:

  D'acord a l'article 10.2.b), si vosté vol sol·licitar la informació relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'este reial decret, d'acord al article 3 apartat 4 Obri nova finestra. Enllaç extern., o estan exempts per imposar una càrrega desproporcionada, o desitja presentar queixes sobre l'accessibilitat d'este lloc web, polse en este enllaç para obtindre més informació Obri nova finestra. Enllaç extern..
 • Reclamacions:

  D'acord a l'article 13, si vosté vol presentar una reclamació sobre una queixa realitzada anteriorment, bé per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació, per a instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, exposar les raons per les quals considera que la resposta no complix amb els requisits exigits, o perquè no haja rebut resposta a la queixa en termini, polsa en este enllaç para obtindre més informació Obri nova finestra. Enllaç extern..

Procediment d'aplicació

Es posarà en marxa un procediment d'aplicació adequat i eficaç al que ha de recórrer-se en cas que la resposta a la comunicació o a la sol·licitud siga insatisfactòria.

Contingut opcional

Este lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 Obri nova finestra. Enllaç extern. considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La versió actualment visible d'este lloc web és de novembre de 2021 i en eixa data es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d'aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Depenent del sistema operatiu i del navegador que s'utilitze, la combinació de tecles serà la següent:

Tamaño del text

El disseny accessible d'este lloc web permet que l'usuari puga triar la grandària del text que li convinga. Esta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s'utilitze.

Navegador Acció a realitzar
Explorer Veure > Grandària del text
Firefox Veure > Grandària
Chrome Icono clau anglesa > Opcions > Avanzada > Contingut web > Grandària font
Safari Visualització > ampliar/reduir
Opera Veure > escala