Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Altas, modificacións e baixas de departamentos de seguridade, directores de seguridade e delegados.

Comunicación das novidades e variacións habidas en Departamentos de seguridade e as súas delegacións, postos de traballo de Xefes e Directores de Seguridade, e as delegacións de funcións destes.

 • Comunicacións relativas a altas, modificacións e baixas de departamentos de seguridade, directores de seguridade, e delegados.
 • Clases e tipoloxías
  • Altas, modificacións e baixas de Departamentos de Seguridade.
  • Altas, modificacións e baixas de Directores de Seguridade
  • Delegación de funcións dos Directores de Seguridade.
 • Quen son os interesados?
  • Departamentos: calquera empresa, entidade ou grupo empresarial.
  • Directores e delegados de seguridade: persoal habilitado que cumpra os requisitos dos artigos 53 e 54 do Regulamento.
 • Período de validez Indefinido
 • Presencial. Ir
  • Por correo electrónico a Correo ucsp.departamentos@policia.es, por correo ordinario ou presencialmente na Unidade Territorial correspondente ou na Unidade Central de Seguridade Privada.
 • ALTA, MODIFICACIÓN Ou BAIXA DO DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE
  • Debe cubrir o formulario correspondente.
  • A solicitude deberá ser asinada por persoa con responsabilidade na empresa que solicita a creación do departamento (Xerente, representante legal, etc.). Achegarase fotocopia do documento que acredite dita responsabilidade (escrituras etc.).
  • Achegarase escrito coa estrutura do departamento e sector de actividade ao que pertence (salvo para as baixas).
 • ESPECÍFICAS PARA NOMEAMENTOS, MODIFICACIÓNS E CESAMENTOS DE DIRECTORES DE SEGURIDADE
  • Debe cubrir o formulario correspondente.
  • A solicitude deberá ser asinada por persoa con responsabilidade na empresa do departamento de Seguridade.
  • Achegarase fotocopia do documento que acredite dita responsabilidade (escrituras, etc.).
  • Certificación de vida laboral do director de seguridade ou os seus delegados (en caso de departamentos obrigados).
  • No caso de cesamento, o director de seguridade deberá comunicar tamén a súa baixa no este departamento.
 • ESPECÍFICAS PARA NOMBRAMENTOS E CESAMENTOS DE DELEGADOS DE SEGURIDADE
  • O impreso utilizarase para as solicitudes de delegación de funcións do director de seguridade e ampliación ou modificación do ámbito das súas funcións.
  • Deberá ser comunicada ou revogada polo director de seguridade, indicando o ámbito da delegación así como todos os datos de filiación e contacto do delegado.
  • Os delegados causarán baixa co director de seguridade que os nomeou, debendo confirmar a súa delegación o novo director de seguridade.
  • Os delegados do director deberán acreditar o contido nos apartados A ou B:
   • A. Ser persoa integrada no departamento de seguridade e estar habilitado como director de seguridade.
   • B. Ser persoa integrada no departamento de seguridade, estar en posesión do título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico nas profesións que se determinen ou outros equivalentes a efectos profesionais ou superiores e acreditar o desempeño, durante cinco anos, como mínimo, de postos de dirección ou xestión de seguridade pública ou privada.
  • No formulario debe declarar mediante a sinatura do mesmo que o director de seguridade nomeado e que estará á fronte do departamento, non é funcionario público en activo nin demais persoal ao servizo de calquera das administracións públicas e en caso de selo, unicamente desempeñará a función de director de seguridade no seu propio centro de traballo. Así mesmo, non é membro das Forzas e Corpos de Seguridade en situación administrativa de servizo activo, e no caso de estar en situación administrativa distinta, nos dous anos anteriores á data do presente, non desempeñou funcións de control das entidades, servizos ou actuacións de seguridade, vixilancia ou investigación privadas, nin do seu persoal ou medios.
Tramitar

 • Persoalmente na Unidade Central de Seguridade Privada ou nas Unidades Territoriais de Seguridade Privada.