Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Declaración Responsable para a apertura e funcionamento de Centros de Formación do Persoal de Seguridade Privada, modificación e peche dos mesmos.

Documento que suple á autorización, modificación e cancelación como Centro de Formación especializado en formación de persoal de Seguridade Privada, cuxa competencia ata a entrada en vigor da Lei 5/2014, do 4 de abril, de Seguridade Privada correspondía á Secretaría de Estado de Seguridade.

 • Autorizar a centros para impartir formación de seguridade privada. Modificación de centros autorizados. Cancelación de Centros a pedimento propio.
 • Clases e tipoloxías
  • A declaración responsable é única na súa clase.
 • Quen son os interesados?
  • Poderá acceder ao procedemento calquera persoa física ou xurídica, interesada na homologación dun Centro de Formación do persoal de Seguridade Privada para poder impartir docencia en materia de Seguridade Privada.
 • Requisitos
  • Especificados no modelo formulario de referencia.
 • Presencial. Ir
  • Mediante presentación da declaración responsable e da documentación preceptiva, por duplicado, ante o órgano competente para a súa recepción, con arranxo ao modelo formulario de referencia (PDF)
  • En calquera dependencia de Policía Nacional, indicando a súa remisión á Unidade Central de Seguridade Privada da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá, sita en Madrid, órgano receptor competente.
Tramitar

 • En calquera dependencia de Policía Nacional, indicando a súa remisión á Unidade Central de Seguridade Privada da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá, sita en Madrid, órgano receptor competente.
Modelos de formularios