Trámites de Seguridade Privada

Máis Información

Revogación de autorización de Centro de Formación de Seguridade Privada.

Baixa do centro por perda de requisitos.

 • Acta de Inspección (Orixinal).
 • Acta de declaración (Orixinal).
 • Denuncia (Orixinal).
 • Datos básicos do procedemento:
  • Forma de iniciación: A solicitude do interesado ou de oficio.
  • Tipo de procedemento: Revisión de Actos, Recursos, Queixas e Suxestións.
  • Resolución do procedemento:
   • Órganos competentes para resolver este procedemento:
    • Por competencia propia.
     • Secretaria de Estado de Seguridade.
   • Prazo máximo para resolver e notificar:
    • 3 meses.
    • A resolución do procedemento si pon fin á vía administrativa.
   • Efecto da falta de resolución neste prazo: Estimatorio (inicio a solicitude do interesado).
    • Normativas que regulan el silencio administrativo: LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, articulo 43, modificada por la LEY 4/1999, de 13 de enero, (BOE Nº 285, DE 27 de noviembre de 1992 y BOE Nº 12, de 14 de enero de 1999).
  • Recursos que se poden interpor:
   • Potestativo de Reposición
    • Órgano que resolve o recurso:
     • Órgano que ditou o acto.
 • Normativa:
  • Código do procedemento: 994904