Taxas de Seguridade Privada

A seguir móstranse as taxas aplicables aos trámites e procedementos relacionados con Seguridade Privada.

 • Trámites e procedementos

  Procedemento / Trámite Taxa
  Tarifa primeira. Autorización e inscrición de empresas de seguridade 379,20 €
  Tarifa segunda. Modificación no asento de inscrición do domicilio social, ámbito territorial de actuación e ampliación de actividades, incluídos o desprazamento e informe pertinente por persoal da Administración 266,45 €
  Tarifa terceira. Modificación no asento de inscrición do capital social, titularidade de accións ou participacións, cancelación da inscrición, modificacións estatuarias, variacións na composición persoal dos seus órganos de administración e dirección e na uniformidade do persoal de seguridade 114,73 €
  Tarifa cuarta. Autorización de apertura de delegacións de empresas de seguridade 143,91 €
  Tarifa quinta. Autorización de apertura de establecemento obrigado a dispor de medidas de seguridade, exención e dispensa de medidas de seguridade e, en xeral, outras autorizacións que impliquen desprazamento e informe por persoal da Administración 213,96 €
  Tarifa sexta. Habilitación de directores e xefes de seguridade 97,23 €
  Tarifa septima. Habilitación de vixiante de seguridade e de garda rural, incluídas as súas respectivas especialidades 64,16 €
  Tarifa oitava. Habilitación de detectives privados, inscrición de despachos, de sociedades de detectives e autorización de sucursais 64,16 €
  Tarifa novena. Autorizacións especiais por servizos de vixilancia con armas, distintivos e uniformidade, servizos de vixilancia en polígonos industriais e urbanizacións illadas e por servizos de custodia de chaves ou vehículos 213,96 €
  Tarifa décima. Autorización de centros de formación e actualización de persoal de seguridade privada 258,67 €
  Tarifa undécima. Acreditación de profesores de centros de formación e actualización de persoal de seguridade privada 54,45 €
  Tarifa duodécima. Participación nos exames e probas previas á habilitación de vixiantes de seguridade e gardas rurais, incluídas as súas respectivas especialidades 23,34 €
  Tarifa décimo terceira. Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e investigadores o informadores 38,90 €
 • Compulsa de documentos

  Procedemento / Trámite Taxa
  Tarifa décimo cuarta. Compulsa de documentos 3,92 €
  Incremento por cada páxina do documento a compulsar 1,95 €
 • Expedición de certificacións

  Procedemento / Trámite Taxa
  Tarifa décimo quinta. Expedición de certificacións 23,34 €
  Incremento por cada páxina de extensión que esixa a certificación 1,95 €