Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Acreditación do profesorado en centros de formación, actualización e adestramento do persoal de Seguridade Privada.

Acreditar a capacidade pedagóxica e o grao de coñecementos das persoas que vaian impartir clases ao persoal de Seguridade Privada.

 • Nacionalidade: Unión europea.
 • Destinatarios: -Ademais dos nacionais de países da Ou.E., tamén se admite aos nacionais dun Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, ou ben lle sexa aplicable o disposto na lexislación sobre réxime comunitario conforme ao RD 240/2007 do 16 de Febreiro. Abre nova xanela. Ligazón externa.
 • Requisitos Académicos:
  • Estar en posesión de titulación universitaria superior, cando a materia de que se trate estea integrada como ensino de tal carácter dentro do sistema educativo xeneral.
  • No suposto de materias non recollidas no sistema educativo xeneral público, dita acreditación será expedida polo Director Xeral da Policía, salvo que o ensino estivese especificamente relacionada coa formación de alumnos aspirantes a gardas particulares do campo e as súas especialidades nese caso será expedida pola Dirección Xeral da Garda Civil. Para expedir esta acreditación haberá de terse en conta a capacidade pedagóxica e a calidade e grao de coñecementos característicos dos aspirantes, manifestados con preferencia, a través das súas publicacións, actividade docente previa e no exercicio da súa profesión.
  • En todo caso terase en conta para efectos de acreditación, a experiencia práctica adquirida polos aspirantes no exercicio das súas funcións relacionadas directamente con seguridade. (ORDE INT/318/2011, do 1 de febreiro).
 • Clases e tipoloxías
  • Acreditación área xurídica.
  • Acreditación área socio-profesional.
  • Acreditación área técnica-profesional.
  • Acreditación módulo sistemas de comunicacións.
  • Acreditación módulo protección contra incendios.
  • Acreditación módulo medios de detección (Raios X).
  • Acreditación módulo primeiros auxilios.
  • Acreditación módulo preparación física.
  • Acreditación módulo defensa persoal.
  • Acreditación módulo armamento e tiro.
  • Acreditación módulo protección e seguridade.
  • Acreditación módulo explosivos.
  • Acreditación módulo guías caninos.
  • Acreditación módulo seguridade aeroportuaria.
  • Acreditación módulo seguridade portuaria.
  • Acreditación módulo vixilancia en buques.
 • Período de validez
  • Permanente, sempre que persista a "Cualificación Académica" do solicitante.
 • Presencial. Ir
  • Mediante Instancia-solicitud. Documentación exigida (original y fotocopia) para su entrega directa y compulsa en dependencias de la Dirección General de la Policía.
  • Presencialmente na Sección de Seguridade Privada da División de Formación e Perfeccionamento da Policía Nacional e Comisarías de Policía Nacional.
Tramitar

Modelos de formularios