Trámites de Seguridade Privada

Más Información

Cancelación ou perda da habilitación do persoal de Seguridade Privada.

Cancelación ou perda da habilitación para traballar como persoal de seguridade privada

 • Documento que acredite a perda dalgún dos requisitos esixidos (Orixinal ou copia compulsada, acorde ao caso).
 • Datos básicos do procedemento:
  • Forma de iniciación: A solicitude do interesado.
  • Tipo de procedemento: Autorizacións, Licenzas e Concesións.
  • Materia do procedemento: ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA
  • Resolución do procedemento:
   • Órganos competentes para resolver este procedemento:
    • Por competencia propia.
     • Gabinete do Ministro de Interior.
     • Dirección Xeral da Policía.
    • Por delegación.
     • Ministro do Interior, por delegación o Director Xeral da Policía.
   • Prazo máximo para resolver e notificar:
    • 3 meses.
    • A resolución do procedemento si pon fin á vía administrativa.
   • Efecto da falta de resolución neste prazo: Estimatorio (inicio a solicitude do interesado).
    • Normativas que regulan o silencio administrativo: LEI 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Publicas e do Procedemento Administrativo Común, articulo 43, modificada pola LEI 4/1999, do 13 de xaneiro, (BOE Nº 285, DO 27 de novembro de 1992 e BOE Nº 12, do 14 de xaneiro de 1999).
  • Recursos que se poden interpor:
   • Contencioso - Administrativo
    • Órgano que resolve o recurso:
     • Xulgado Contencioso - Administrativo.
     • Juzgados Centrales do Contencioso Administrativo; Salas do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza.
     • Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional; Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo.
    • Prazo de interposición do recurso: 2 meses acto expreso, 6 meses acto presunto.
   • Potestativo de Reposición
    • Órgano que resolve o recurso:
     • Órgano que ditou o acto.
    • Prazo de interposición do recurso: 30 días.
 • Normativa:
  • LEI 23/1992 do 30 de xullo, de Seguridade Privada (BOE Nº 186, do 4 de agosto).
  • ORDE DO MINISTERIO DO INTERIOR do 30 de novembro de 1998, pola que o Ministro do Interior delega determinadas atribucións e aproba as delegacións efectuadas por outras autoridades (BOE N.º 22 do 26 de xaneiro de 1999).
  • REAL DECRETO 2364/1994, do 9 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Seguridade Privada (BOE Nº 8, do 10 de xaneiro de 1995).
  • Código do procedemento: 111270