Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Servizos de seguridade prestados por vixiantes de seguridade con armas.

Solicitud para a autorización de servizos de vixilancia con armas, a nivel supraprovincial.

 • Servizos de seguridade prestado por vixiantes de seguridade con armas (a nivel supraprovincial).
 • Autorización, modificación ou ampliación de servizos prestados por vixiantes de seguridade armados.
 • Clases e tipoloxías
  • Servizo de Seguridade na actividade de vixilancia e protección en edificios e instalacións, por medio de vixiantes de seguridade con armas.
 • Quen son os interesados?
  • Poden solicitar a correspondente autorización; o representante legal da empresa ou instalación usuaria do citado servizo, ou do Departamento de Seguridade (se o houber) da mencionada empresa ou instalación.
 • Período de validez
  • Non está suxeita a período de validez, salvo que desaparezan as causas ou motivos pola que se solicitou. En todo caso, mediará a resolución correspondente revogando a citada autorización.
 • Outras especificacións sen cabida no anterior
  • A ter en conta que os citados servizos concédense á empresa usuaria para que poidan contratar á empresa de seguridade.
 • Presencial. Ir
  • Mediante escrito motivado das razóns pola que solicita a xa mencionada autorización, especificando os lugares onde se vai realizar os servizos con armas, a empresa de seguridade que vai realizar o servizo e o número de vixiantes de seguridade que realizasen tales labores.
  • Onde se presenta a documentación?
   • Escrito dirixido á Unidade Central de Seguridade Privada ou a través das súas Unidades Provinciales.
Tramitar

 • Escrito dirixido á Unidade Central de Seguridade Privada ou través das súas Unidades Provinciales.
Modelos de formularios