Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Declaración Responsable per a l'obertura i funcionament de Centres de Formació del Personal de Seguretat Privada, modificació i tancament dels mateixos.

Document que supleix a l'autorització, modificació i cancel·lació com a Centre de Formació especialitzat en formació de personal de Seguretat Privada, la competència de la qual fins a l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada corresponia a la Secretaria d'Estat de Seguretat.

 • Autoritzar a centres per impartir formació de seguretat privada. Modificació de centres autoritzats. Cancelación de Centros a petició pròpia.
 • Clases i tipologies
  • La declaració responsable és única a la seva classe.
 • Qui són els interessats?
  • Podrà accedir al procediment qualsevol persona física o jurídica, interessada en l'homologació d'un Centre de Formació del personal de Seguretat Privada per poder impartir docència en matèria de Seguretat Privada.
 • Requisits
  • Especificats en el model formulari de referència.
 • Presencial. Ir
  • Mitjançant presentació de la declaració responsable i de la documentació preceptiva, per duplicat, davant l'òrgan competent per a la seva recepció, conformement al modelo formulari de referència (PDF)
  • En qualsevol dependència de Policia Nacional, indicant la seva remissió a la Unitat Central de Seguretat Privada de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana, situada a Madrid, òrgan receptor competent.
Tramitar

 • En qualsevol dependència de Policia Nacional, indicant la seva remissió a la Unitat Central de Seguretat Privada de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana, situada a Madrid, òrgan receptor competent.
Models de formularis