Taxes de Seguretat Privada

A continuació es mostren les taxes aplicables als tràmits i procediments relacionats amb Seguretat Privada.

 • Tràmits i procediments

  Procediment / Tràmit Taxa
  Tarifa primera. Autorització i inscripció d'empreses de seguretat 379,20 €
  Tarifa segona. Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades, incluidos el desplazamiento e informe pertinente por personal de la Administración 266,45 €
  Tarifa tercera. Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de la inscripción, modificaciones estatuarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad 114,73 €
  Tarifa quarta. Autorització d'obertura de delegacions d'empreses de seguretat 143,91 €
  Tarifa cinquena. Autorització d'obertura d'establiment obligat a disposar de mesures de seguretat, exempció i dispensa de mesures de seguretat i, en general, altres autoritzacions que impliquen desplaçament i informe per personal de l'Administració 213,96 €
  Tarifa sisena. Habilitació de directors i caps de seguretat 97,23 €
  Tarifa septima. Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda rural, incluidas sus respectivas especialidades 64,16 €
  Tarifa octava. Habilitació de detectius privats, inscripció de despatxos, de societats de detectius i autorització de sucursals 64,16 €
  Tarifa novena. Autoritzacions especials per servicis de vigilància amb armes, distintius i uniformitat, servicis de vigilància en polígons industrials i urbanitzacions aïllades i per servicis de custòdia de claus o vehicles 213,96 €
  Tarifa desena. Autorització de centres de formació i actualització de personal de seguretat privada 258,67 €
  Tarifa onzena. Acreditació de professors de centres de formació i actualització de personal de seguretat privada 54,45 €
  Tarifa dotzena. Participació en els exàmens i proves prèvies a l'habilitació de vigilants de seguretat i guardes rurals, incloses les seues respectives especialitats 23,34 €
  Tarifa tretzena. Participació en els exàmens i proves establits per als auxiliars de detectiu i investigadors o informadors 38,90 €
 • Compulsa de documents

  Procediment / Tràmit Taxa
  Tarifa catorzena. Compulsa de documents 3,92 €
  Increment per cada pàgina del document a compulsar 1,95 €
 • Expedició de certificacions

  Procediment / Tràmit Taxa
  Tarifa quinzena. Expedició de certificacions 23,34 €
  Increment per cada pàgina d'extensió que exigisca la certificació 1,95 €