Tràmits de Seguretat Privada

Más Información

Cancel·lació o pèrdua de l'habilitació del personal de Seguretat Privada.

Cancel·lació o pèrdua de l'habilitació per a treballar com a personal de seguretat privada

 • Document que acredite la pèrdua d'algun dels requisits exigits (Original o còpia compulsada, concorde al cas).
 • Dades bàsiques del procediment:
  • Forma d'iniciació: A sol·licitud de l'interessat.
  • Tipus de procediment: Autoritzacions, Llicències i Concessions.
  • Matèria del procediment: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
  • Resolució del procediment:
   • Òrgans competents per a resoldre este procediment:
    • Per competència pròpia.
     • Gabinet del Ministre d'Interior.
     • Direcció general de la Policia.
    • Per delegació.
     • Ministre de l'Interior, per delegació el Director General de la Policia.
   • Termini màxim per a resoldre i notificar:
    • 3 mesos.
    • La resolució del procediment sí posa fi a la via administrativa.
   • Efecte de la falta de resolució en este termini: Estimatorio (inici a sol·licitud de l'interessat).
    • Normatives que regulen el silenci administratiu: LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, articule 43, modificada per la LLEI 4/1999, de 13 de gener, (BOE Nº 285, DE 27 de novembre de 1992 i BOE Nº 12, de 14 de gener de 1999).
  • Recursos que es poden interposar:
   • Contenciós - Administratiu
    • Órgano que resol el recurs:
     • Jutjat Contenciós - Administratiu.
     • Juzgados Centrales del Contenciós Administratiu; Salas del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia.
     • Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional; Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.
    • Termini d'interposició del recurs: 2 mesos acte exprés, 6 mesos acte presumpte.
   • Potestatiu de Reposició
    • Órgano que resol el recurs:
     • Órgano que va dictar l'acte.
    • Termini d'interposició del recurs: 30 dies.
 • Normativa:
  • LLEI 23/1992 de 30 de juliol, de Seguretat Privada (BOE Nº 186, de 4 d'agost).
  • ORDE DEL MINISTERI DE L'INTERIOR de 30 de novembre de 1998, per la qual el Ministre de l'Interior delega determinades atribucions i aprova les delegacions efectuades per altres autoritats (BOE N.º 22 de 26 de gener de 1999).
  • REIAL DECRET 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada (BOE Nº 8, de 10 de gener de 1995).
  • Codi del procediment: 111270