Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Acreditació del professorat en centres de formació, actualització i ensinistrament del personal de Seguretat Privada.

Acreditar la capacitat pedagògica i el grau de coneixements de les persones que vagin a impartir classes al personal de Seguretat Privada.

 • Nacionalitat: Unió europea.
 • Destinataris: -A més dels nacionals de països de l'O.I., també s'admet als nacionals d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé li sigui aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari conforme al RD 240/2007 de 16 de Febrer. Obre nova finestra. Enllaç extern.
 • Requisits Acadèmics:
  • Estar en possessió de titulació universitària superior, quan l'assignatura que es tracti estigui integrada com a ensenyament de tal caràcter dins del sistema educatiu general.
  • En el supòsit de matèries no recollides en el sistema educatiu general públic, aquesta acreditació serà expedida pel Director General de la Policia, tret que l'ensenyament estigués específicament relacionada amb la formació d'alumnes aspirants a guardes particulars del camp i les seves especialitats en aquest cas serà expedida per la Direcció general de la Guàrdia Civil. Per expedir aquesta acreditació haurà de tenir-se en compte la capacitat pedagògica i la qualitat i grau de coneixements característics dels aspirants, manifestats amb preferència, a través de les seves publicacions, activitat docent prèvia i en l'exercici de la seva professió.
  • En todo caso se tendrá en cuenta a efectos de acreditación, la experiencia práctica adquirida por los aspirantes en el ejercicio de sus funciones relacionadas directamente con seguridad. (ORDEN INT/318/2011, de 1 de febrero).
 • Classes i tipologies
  • Acreditació àrea jurídica.
  • Acreditació àrea soci-professional.
  • Acreditació àrea tècnic-professional.
  • Acreditació mòdul sistemes de comunicacions.
  • Acreditació mòdul protecció contra incendis.
  • Acreditació mòdul mitjans de detecció (RAJOS X).
  • Acreditació mòdul primers auxilis.
  • Acreditació mòdul preparació física.
  • Acreditació mòdul defensa personal.
  • Acreditació mòdul armament i tir.
  • Acreditació mòdul protecció i seguretat.
  • Acreditació mòdul explosius.
  • Acreditació mòdul guies canins.
  • Acreditació mòdul seguretat aeroportuària.
  • Acreditació mòdul seguretat portuària.
  • Acreditació mòdul vigilància en bucs.
 • Període de validesa
  • Permanent, sempre que persisteixi la "Qualificació Acadèmica" del sol·licitant.
 • Presencial. Anar
  • Mitjançant Instància-sol·licitud. Documentació exigida (original i fotocòpia) per a la seva entrega directa i compulsa en dependències de la Direcció general de la Policia.
  • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Tramitar

 • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Models de formularis