Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Acreditación del professorat en centres de formació, actualització i ensinistrament del personal de Seguretat Privada.

Acreditar la capacitat pedagògica i el grau de coneixements de les persones que vagen a impartir classes al personal de Seguretat Privada.

 • Nacionalitat: Unió europea.
 • Destinataris: -A més dels nacionals de països de l'O.I., també s'admet als nacionals d'un Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé li siga aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari conforme al RD 240/2007 de 16 de Febrer. Obri nova finestra. Enllaç extern.
 • Requisitos Académicos:
  • Estar en possessió de titulació universitària superior, quan l'assignatura que es tracte estiga integrada com a ensenyament de tal caràcter dins del sistema educatiu general.
  • En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, dicha acreditación será expedida por el Director General de la Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente relacionada con la formación de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y sus especialidades en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Guardia Civil. Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados con preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.
  • En tot cas es tindrà en compte a l'efecte d'acreditació, l'experiència pràctica adquirida pels aspirants en l'exercici de les seues funcions relacionades directament amb seguretat. (ORDE INT/318/2011, d'1 de febrer).
 • Clases i tipologies
  • Acreditación àrea jurídica.
  • Acreditación àrea soci-professional.
  • Acreditación àrea tècnic-professional.
  • Acreditación mòdul sistemes de comunicacions.
  • Acreditación mòdul protecció contra incendis.
  • Acreditación mòdul mitjans de detecció (RAJOS X).
  • Acreditació mòdul primers auxilis.
  • Acreditació mòdul preparació física.
  • Acreditació mòdul defensa personal.
  • Acreditació mòdul armament i tir.
  • Acreditació mòdul protecció i seguretat.
  • Acreditació mòdul explosius.
  • Acreditació mòdul guies canins.
  • Acreditació mòdul seguretat aeroportuària.
  • Acreditació mòdul seguretat portuària.
  • Acreditació mòdul vigilància en bucs.
 • Període de validesa
  • Permanent, sempre que persistisca la "Qualificació Acadèmica" del sol·licitant.
 • Presencial. Ir
  • Mitjançant Instància-sol·licitud. Documentació exigida (original i fotocòpia) per a la seua entrega directa i compulsa en dependències de la Direcció general de la Policia.
  • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Tramitar

 • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Models de formularis