Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Acreditación del professorat en centres de formació, actualització i ensinistrament del personal de Seguretat Privada.

Acreditar la capacitat pedagògica i el grau de coneixements de les persones que vagen a impartir classes al personal de Seguretat Privada.

 • Nacionalitat: Unió europea.
 • Destinataris: -A més dels nacionals de països de l'O.I., també s'admet als nacionals d'un Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé li siga aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari conforme al RD 240/2007 de 16 de Febrer. Obri nova finestra. Enllaç extern.
 • Requisitos Académicos:
  • Estar en possessió de titulació universitària superior, quan l'assignatura que es tracte estiga integrada com a ensenyament de tal caràcter dins del sistema educatiu general.
  • En el supòsit de matèries no arreplegades en el sistema educatiu general públic, aquesta acreditació serà expedida pel Director General de la Policia, llevat que l'ensenyament estiguera específicament relacionada amb la formació d'alumnes aspirants a guardes particulars del camp i les seues especialitats en este cas serà expedida per la Direcció general de la Guàrdia Civil. Per a expedir esta acreditació haurà de tindre's en compte la capacitat pedagògica i la qualitat i grau de coneixements característics dels aspirants, manifestats amb preferència, a través de les seues publicacions, activitat docent prèvia i en l'exercici de la seua professió.
  • En tot cas es tindrà en compte a l'efecte d'acreditació, l'experiència pràctica adquirida pels aspirants en l'exercici de les seues funcions relacionades directament amb seguretat. (ORDE INT/318/2011, d'1 de febrer).
 • Clases i tipologies
  • Acreditación àrea jurídica.
  • Acreditación àrea soci-professional.
  • Acreditación àrea tècnic-professional.
  • Acreditación mòdul sistemes de comunicacions.
  • Acreditación mòdul protecció contra incendis.
  • Acreditación mòdul mitjans de detecció (RAJOS X).
  • Acreditació mòdul primers auxilis.
  • Acreditació mòdul preparació física.
  • Acreditació mòdul defensa personal.
  • Acreditació mòdul armament i tir.
  • Acreditació mòdul protecció i seguretat.
  • Acreditació mòdul explosius.
  • Acreditació mòdul guies canins.
  • Acreditació mòdul seguretat aeroportuària.
  • Acreditació mòdul seguretat portuària.
  • Acreditació mòdul vigilància en bucs.
 • Període de validesa
  • Permanent, sempre que persistisca la "Qualificació Acadèmica" del sol·licitant.
 • Presencial. Ir
  • Mitjançant Instància-sol·licitud. Documentació exigida (original i fotocòpia) per a la seua entrega directa i compulsa en dependències de la Direcció general de la Policia.
  • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Tramitar

 • Presencialment en la Secció de Seguretat Privada de la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional i Comissaries de Policia Nacional.
Models de formularis