Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Central Receptora d'Alarmes d'ús propi (àmbit supraprovincial).

 • Este tipus d'autoritzacions respon a la finalitat de donar una resposta ràpida i eficaç als senyals d'alarma que es puguen produir en les entitats públiques o privades per a la connexió, recepció, verificació i, si escau, resposta i transmissió dels senyals d'alarma que reben dels sistemes de seguretat instal·lats en béns immobles o mobles de la seua titularitat, sense que puguen donar, a través de les mateixes, cap tipus de servici de seguretat a tercers.

  Estos senyals es gestionaran a través d'una central d'alarmes, a la qual es connectaran els sistemes de seguretat d'eixes entitats.

 • Classes i tipologies
  • No existix tipologia per a este tipus d'autoritzacions.
 • Qui són els interessats?
  • Qualsevol entitat financera o empresa que vullga atendre els seus propis sistemes de seguretat electrònica.
 • Període de validesa
  • L'autorització concedida té una vigència indefinida, sempre que l'entitat seguisca mantenint els mateixos requisits arreplegats en l'autorització.
 • Presencial. Anar
  • Remetre la sol·licitud d'autorització a la Unitat Central de Seguretat Privada, acompanyada de la documentació preceptiva. Una vegada estudiada esta sol·licitud i sent conforme amb el que es disposa en la normativa de Seguretat Privada, es realitzarà una inspecció prèvia per membres del Cos Nacional de Policia. Si el criteri és favorable s'elevarà al Director General de la Policia, proposta de Resolució d'Autorització de la central d'alarmes d'ús propi, remetent-se a l'interessat escrit contenint la resolució adoptada.
  • On es presenta la documentació?
   • En qualsevol Unitat de Seguretat Privada.
 • Dades bàsiques del procediment:
  • Forma d'iniciació: A sol·licitud de l'interessat.
  • Tipus de procediment: Autoritzacions, Llicències i Concessions.
  • Matèria del procediment: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
  • Resolució del procediment:
   • Òrgans competents per a resoldre este procediment:
    • Direcció general de la Policia.
   • Termini màxim per a resoldre i notificar: 3 mesos.
   • La resolució del procediment no posa fi a la via administrativa.
   • Efecte de la falta de resolució en este termini: Estimatori (inici a sol·licitud de l'interessat).
  • Recursos que es poden interposar:
   • Contenciós - Administratiu
    • Òrgan que resol el recurs:
     • Jutjat Contenciós - Administratiu.
     • Jutjats Centrals del Contenciós Administratiu; Sales contencioses administratives del Tribunal Superior de Justícia.
     • Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional; Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.
    • Termini d'interposició del recurs: 2 mesos.
   • Potestatiu de Reposició
    • Òrgan que resol el recurs:
     • Òrgan que va dictar l'acte.
    • Termini d'interposició del recurs: 30 dies.
 • Normativa:
Tramitar

 • En qualsevol Unitat de Seguretat Privada.
Models de formularis
 • Sol·licitud autorització de central d'alarmes d'ús propi Obri nova finestra
 • Taxa, import i lloc de pagament
  • Model de taxa 790.
  • A favor del Tresor Públic, en les Entitats Bancàries o Caixes d'Estalvis col·laboradores; compte restringit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Còpia "Exemplar per a l'Administració"). El citat model serà facilitat en les Comissaries de Policia i haurà de ser emplenat amb les dades corresponents.