Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Document de viatge refugiat, protecció subsidiària i apàtrida

Document que s'expedeix amb l'únic objectiu de proveir al titular d'un document de viatge que pugui actuar com a Passaport Nacional, però no prejutja ni modifica de cap manera la nacionalitat del titular, si la tingués. La seva expedició és descentralitzada per les Unidades d'Estrangeria Autoritzades.

 • Clases i tipologies
  • Documento de Viaje de Refugiado (Convenció de Ginebra per als refugiats i Llei reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària).
  • Document de Viatge de Protecció Subsidiària (Llei reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària).
  • Documento de Viaje de Apátrida (Convenció sobre l'estatut dels apàtrides i Reglament de l'estatut d'apàtrida).
 • Qui són els interessats?
  • El titular del dret / estatut.
 • Període de validesa
  • 5 anys.
 • Presencial Anar
  • Compareixença personal del beneficiari en les unitats expedidores autoritzades
   • Secció de Protecció Internacional (refugiats, protecció subsidiària i apàtrides) en l'OAR a Madrid.
   • Unidades provincials d'estrangeria.
   • Unitats locals autoritzades.
   • Unitats d'estrangeria adscrites a les oficines d'estrangers.
 • Document d'identitat que s'hagués expedit al titular.
 • En cas de no trobar-se en aquest moment en possessió d'aquesta documentació, de la resolució de concessió de l'estatut o del dret corresponent (refugiat, protecció subsidiària o apàtrida).
 • Fotografies en color, grandària carnet i amb fons clar i el rostre descobert.
 • Justificant de pagament Taxa model 790 Codi 012.
Tramitar

 • On tramito la meva sol·licitud?
  • Secció de Protecció Internacional (refugiats, protecció subsidiària i apàtrides) en l'OAR a Madrid.
  • Unitats provincials d'estrangeria.
  • Unitats locals autoritzades.
  • Unitats d'estrangeria adscrites a les oficines d'estrangers.
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria