Drets del ciutadà en el registre electrònic

 • Informació addicional sobre protecció de dades en el registre electrònic

  Aquest tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Responsable del tractament

  Secretaria General del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional. Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior.
  C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid.
 • Delegat de protecció de dades

  Àrea Jurídica del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional. Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior.
  C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid. Correu: policianacional.dpd@policia.es
 • Finalitat del tractament

  La comunicació de l'interessat es rep, registra i es trasllada a l'òrgan competent per a la seva tramitació.

 • Interessats

  Ciudadanos i empreses.

 • Destinataris

  Sector Públic.

 • Transferències internacionals

  Estan previstes quan de la sol·licitud es desprengui la necessitat de l'Administració, en compliment de la legislació vigent, de traslladar les dades aportades per l'interessat a un tercer estat o organisme internacional, procedint-se en aquests supòsits conforme al que es disposa tant en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la possibilitat de la seva lliure circulació, com en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

 • Termini de conservació

  La informació es conservarà durant un termini de cinc anys excepte aquelles comunicacions de que el seu contingut puguin derivar-se conseqüències jurídic penals que es mantindran durant el temps en el qual es desenvolupi la recerca i procés judicial si escau, així com el període de temps de prescripció de les possibles responsabilitats criminals i de cancel·lació dels antecedents policials i penals.

 • Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

  De manera genèrica, les determinades pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, i concretament, les disposades per l'Ordre INT/424/2019, de 10 d'abril, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de l'Interior i les directrius generals en matèria de seguretat de la informació per a la difusió de resultats provisionals en processos electorals.

 • Com exercir els teus drets

  Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades quan procedeixin davant el Delegat de Protecció de la Policia Nacional, carrer Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid, a través del correu: policianacional.dpd@policia.es.

  També pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid o a l'adreça de correu electrònic dpd@agpd.es

 • Consultes o dubtes

  Per a qualsevol consulta o dubte sobre el mecanisme de comunicació establert per aquest mitjà pot dirigir-se a l'adreça de correu electrònic registro.general@policia.es .