Seu electrònica

Sidenpol i Parts d'Intervenció

 • Drets dels ciutadans

  • L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals.

   La Direcció Adjunta Operativa, a través de la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, és responsable dels tractaments “Partixes d'intervenció: actuacions policials documentades i informatitzades” (d'ara endavant, “PARTS D'INTERVENCIÓ”) i “Sistema de Denúncies Policials SIDENPOL” (d'ara endavant, “SIDENPOL”), per la qual cosa ha desenvolupat un procediment per a articular l'exercici dels drets que la legislació reconeix als ciutadans.

   Estes activitats de tractament es realitzen bé per al compliment d'obligacions legals, bé per al compliment de missions en interés públic, o bé després d'haver recaptat el consentiment del titular de les dades mitjançant una clara acció afirmativa.

   Les dades personals incorporades a estos tractaments s'utilitzaran de forma confidencial, única i exclusivament, d'acord amb les finalitats declarades i publicats en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de l'Interior.

   Únicament i a l'empara d'obligacions normatives, tal com s'arreplega en el Registre d'Activitats de Tractament, les dades personals recaptades podran ser cedits a tercers.

   Informació sobre tutela de drets del Ministeri de l'interior

   Trámites sobre el fitxer "PARTIXES D'INTERVENCIÓ"

 • Procediment general

  • En la sol·licitud per a exercitar els drets d'accés, rectificació i supressió dels tractaments “SIDENPOL” i “PARTS D'INTERVENCIÓ”, ha de consignar-se:
   • Nom i cognoms de la persona interessada.
   • Identificació del mitjà electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practiquen les notificacions.
   • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud, amb l'aportació, si escau, dels documents acreditatius de la petició que formula.
   • Lugar i data en la qual es planteja la sol·licitud.
   • Firma de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.
   • Órgano, centre o unitat administrativa a la qual es dirigix, en este cas, Direcció Adjunta Operativa - Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, situada en la Calle Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

   Si la sol·licitud no reunira els requisits especificats, se sol·licitarà a la persona interessada que procedisca a la necessària esmena per a la continuació del procediment.

 • Actuació mitjançant representant

  • El ciutadà interessat podrà exercitar els drets que té reconeguts mitjançant representant, d'acord a les següents previsions:
   • Representant legal, quan l'afectat es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'estos drets, en este cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
   • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En este cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
 • Esmena de defectes formals

  • En aquells casos en què es detecte defecte formal en la sol·licitud o l'absència d'algun requisit necessari, des de la Policia Nacional es comunicarà esta circumstància a la persona interessada, concedint-li un termini de deu dies hàbils per a la seua esmena. Per a açò, es troba disponible un formulari a este efecte.

   Fins a tant es procedisca a l'esmena del defecte formal notificat, el termini de resolució i notificació a l'interessat, quedarà suspès segons el que es disposa en l'article 22.1 a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no procedir a l'esmena en el termini indicat, se li tindrà per desistit en la seua petició.

 • Conservació de dades

  • Les dades incorporades als tractaments indicats es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten, sempre tenint en compte els terminis establits per la normativa de protecció de dades d'aplicació.

   En este sentit, la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, establix que amb caràcter general, el termini màxim per a la supressió de les dades serà de vint anys, llevat que concórreguen factors com l'existència d'investigacions obertes o delictes que no hagen prescrit, la no conclusió de l'execució de la pena, reincidència, necessitat de protecció de les víctimes o altres circumstàncies motivades. Açò, sense perjuí de la revisió de la necessitat de conservar, limitar o suprimir el conjunt de les dades personals continguts en cadascuna de les activitats de tractament baix la seua responsabilitat, com a màxim cada tres anys que correspon al responsable del tractament.

 • Drets en matèria de protecció de dades

  • Els drets que es relacionen a continuació i que es reconeixen a la ciutadania, estan regulats per la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i, de forma supletòria per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

   Estos drets són de caràcter personalísimo (es pot exercir directament o per mitjà de representant legal o voluntari) i independent (l'exercici d'un d'estos drets, no és requisit per a l'exercici d'un altre).

   El dret a obtindre informació sobre el tractament de les seues dades personals es pot exercitar a través de la consulta al Registre d'Activitats de Tractament.

   Per a exercitar els drets d'accés, rectificació i supressió de les seues dades, la Policia Nacional posa a la seua disposició un formulari que haurà d'emplenar i tramitar a través dels llits normalitzats. No obstant açò, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, el responsable del tractament en lloc procedir a la supressió de dades, podrà limitar el tractament de les dades personals.

   Sense perjuí de l'anterior i d'acord amb l'article 20.5 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, “quan les sol·licituds d'un interessat siguen manifestament infundades o excessives, en particular a causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà inadmetre-les a tràmit”.