SEU ELECTRÒNICA

Sidenpol i Parts d'Intervenció

Dret rectificació fitxer "SIDENPOL"

L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals.

La Direcció Adjunta Operativa, a través de la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, és responsable del tractament “Sistema de Denúncies Policials SIDENPOL” (d'ara endavant, “SIDENPOL”), per la qual cosa ha desenvolupat un procediment per a articular l'exercici dels drets que la legislació reconeix als ciutadans.

Estes activitats de tractament es realitzen bé per al compliment d'obligacions legals, bé per al compliment de missions en interés públic, o bé després d'haver recaptat el consentiment del titular de les dades mitjançant una clara acció afirmativa.

Les dades personals incorporades a estos tractaments s'utilitzaran de forma confidencial, única i exclusivament, d'acord amb les finalitats declarades i publicats en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de l'Interior.

Únicament i a l'empara d'obligacions normatives, tal com s'arreplega en el Registre d'Activitats de Tractament, les dades personals recaptades podran ser cedits a tercers.

Informació sobre tutela de drets del Ministeri de l'interior

 • Requisits formals per a exercitar el dret de rectificació al fitxer "SIDENPOL"
  • La persona interessada té dret a obtindre la rectificació únicament de les dades personals que li concernixen quan estos anaren inexactes o incomplets.
  • Tractant-se d'un dret personalísimo s'exercirà per petició dirigida al responsable del tractament per un mitjà que garantisca la seua identificació i que acredite l'enviament.
  • Per a articular este procediment, la persona interessada haurà d'a més aportar còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat, Passaport o Tarjeta de Extranjero en vigor per a acreditar la seua identitat. Les persones estrangeres que manquen de Tarjeta de Extranjero, hauran d'aportar còpia autèntica del seu passaport en vigor.
  • La persona interessada haurà d'indicar en la seua sol·licitud quina dades desitja rectificar, acompanyant la documentació justificativa del caràcter incomplet o inexacte de les dades objecte de tractament.
 • Presencial
  • Per a exercir presencialment els drets ciutadans en matèria de protecció de dades, serà necessari que l'interessat emplene el formulari establit a este efecte i ho entregue en qualsevol Comissaria de Policia Nacional, en qualsevol Oficina de Registre de l'Administració General de l'Estat o en les oficines de Correus, d'acord amb el que es disposa en l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Utilitzant el formulari habilitat haurà d'emplenar-ho i marcar la casella corresponent de l'apartat 5.
  • No s'admetran sol·licituds formulades al marge d'estos canals (p. ex., mitjançant la remissió d'un correu electrònic).
  • Actuació mitjançant representant

   El ciutadà interessat podrà exercitar els drets que té reconeguts mitjançant representant, d'acord a les següents previsions:

   • Representant legal, quan l'afectat es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'estos drets, en este cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
   • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En este cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
  • Resolució de la petició de rectificació al fitxer "SIDENPOL":

   La petició de rectificació al fitxer “SIDENPOL” es resoldrà en el termini d'un mes, a explicar des de la recepció de la sol·licitud.

   La resolució del procediment confirmarà a la persona interessada si les seues dades han sigut tractats, incloent la referència als atestats policials en els quals haurien sigut inclosos. La destinació i efectes dels atestats vé determinat per la Llei d'Enjudiciament Criminal.

   No obstant açò, sobre la base de l'article 24.1 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, la resolució no arreplegarà informació sempre que resulte necessari i proporcional per a la consecució de les diferents finalitats:

   • Impedir que s'obstaculitzen indagacions, investigacions o procediments judicials.
   • Evitar que es cause perjuí a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals o a l'execució de sancions penals.
   • Protegir la seguretat pública.
   • Protegir la Seguretat Nacional.
   • Protegir els drets i llibertats d'altres persones.
  • Esmena de defectes formals

   En aquells casos en què es detecte defecte formal en la sol·licitud o l'absència d'algun requisit necessari, des de la Policia Nacional es comunicarà esta circumstància a la persona interessada, concedint-li un termini de deu dies hàbils per a la seua esmena. Per a açò, es troba disponible un formulari a este efecte.

   Fins a tant es procedisca a l'esmena del defecte formal notificat, el termini de resolució i notificació a l'interessat, quedarà suspès segons el que es disposa en l'article 22.1 a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no procedir a l'esmena en el termini indicat, se li tindrà per desistit en la seua petició.

   Formulari per a esmena de defectes formals

 • Còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat, Passaport o Tarjeta de Extranjero en vigor. Les persones estrangeres que manquen de Tarjeta de Extranjero, hauran d'aportar còpia autèntica del seu passaport en vigor.
 • Documentació justificativa del caràcter incomplet o inexacte de les dades objecte de tractament.
 • Modelo de solicitud de rectificación a datos personales incluidos en el fichero “SIDENPOL”.
 • En la sol·licitud per a exercitar el dret ha de consignar-se:
  • Nom i cognoms de la persona interessada.
  • Identificació del mitjà electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practiquen les notificacions.
  • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud, amb l'aportació, si escau, dels documents acreditatius de la petició que formula.
  • Lugar i data en la qual es planteja la sol·licitud.
  • Firma de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.
  • Órgano, centre o unitat administrativa a la qual es dirigix, en este cas, Direcció Adjunta Operativa - Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, situada en la Calle Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

  Si la sol·licitud no reunira els requisits especificats, se sol·licitarà a la persona interessada que procedisca a la necessària esmena per a la continuació del procediment.

Tramitar

 • On tramite la meua sol·licitud?
  • En qualsevol Comissaria de Policia
  • Oficinas de Registro de la Administración General del Estado o en las oficinas de Correos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas