Seu electrònica

Sidenpol i Parts d'Intervenció

 • Drets dels ciutadans

  • L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals.

   L'Adreça Adjunta Operativa, a través de la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, és responsable dels tractaments “Parteixes d'intervenció: actuacions policials documentades i informatitzades” (d'ara endavant, “PARTS D'INTERVENCIÓ”) i “Sistema de Denúncies Policials SIDENPOL” (d'ara endavant, “SIDENPOL”), per la qual cosa ha desenvolupat un procediment per articular l'exercici dels drets que la legislació reconeix als ciutadans.

   Aquestes activitats de tractament es realitzen bé per al compliment d'obligacions legals, bé per al compliment de missions en interès públic, o bé després d'haver recaptat el consentiment del titular de les dades mitjançant una clara acció afirmativa.

   Les dades personals incorporades a aquests tractaments s'utilitzaran de forma confidencial, única i exclusivament, d'acord amb les finalitats declarades i publicats en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de l'Interior.

   Únicament i a l'empara d'obligacions normatives, tal com es recull en el Registre d'Activitats de Tractament, les dades personals recaptades podran ser cedits a tercers.

   Informació sobre tutela de drets del Ministeri de l'interior

   Trámites sobre el fitxer "PARTEIXES D'INTERVENCIÓ"

 • Procediment general

  • En la sol·licitud per exercitar els drets d'accés, rectificació i supressió dels tractaments “SIDENPOL” i “PARTS D'INTERVENCIÓ”, ha de consignar-se:
   • Nom i cognoms de la persona interessada.
   • Identificació del mitjà electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practiquin les notificacions.
   • Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud, amb l'aportació, si escau, dels documents acreditatius de la petició que formula.
   • Lugar i data en la qual es planteja la sol·licitud.
   • Signatura de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
   • Órgano, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix, en aquest cas, Adreça Adjunta Operativa - Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, situada en la Calle Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

   Si la sol·licitud no reunís els requisits especificats, se sol·licitarà a la persona interessada que procedeixi a la necessària esmena per a la continuació del procediment.

 • Actuació mitjançant representant

  • El ciutadà interessat podrà exercitar els drets que té reconeguts mitjançant representant, d'acord a les següents previsions:
   • Representant legal, quan l'afectat es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets, en aquest cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
   • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
 • Esmena de defectes formals

  • En aquells casos en què es detecti defecte formal en la sol·licitud o l'absència d'algun requisit necessari, des de la Policia Nacional es comunicarà aquesta circumstància a la persona interessada, concedint-li un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena. Per a això, es troba disponible un formulari a aquest efecte.

   Fins a tant es procedeixi a l'esmena del defecte formal notificat, el termini de resolució i notificació a l'interessat, quedarà suspès segons el que es disposa en l'article 22.1 a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no procedir a l'esmena en el termini indicat, se li tindrà per desistit en la seva petició.

 • Conservació de dades

  • Les dades incorporades als tractaments indicats es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, sempre tenint en compte els terminis establerts per la normativa de protecció de dades d'aplicació.

   En aquest sentit, la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, estableix que amb caràcter general, el termini màxim per a la supressió de les dades serà de vint anys, tret que concorrin factors com l'existència de recerques obertes o delictes que no hagin prescrit, la no conclusió de l'execució de la pena, reincidència, necessitat de protecció de les víctimes o altres circumstàncies motivades. Això, sense perjudici de la revisió de la necessitat de conservar, limitar o suprimir el conjunt de les dades personals continguts en cadascuna de les activitats de tractament sota la seva responsabilitat, com a màxim cada tres anys que correspon al responsable del tractament.

 • Drets en matèria de protecció de dades

  • Els drets que es relacionen a continuació i que es reconeixen a la ciutadania, estan regulats per la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i, de forma supletòria per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

   Aquests drets són de caràcter personalísimo (es pot exercir directament o per mitjà de representant legal o voluntari) i independent (l'exercici d'un d'aquests drets, no és requisit per a l'exercici d'un altre).

   El dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals es pot exercitar a través de la consulta al Registre d'Activitats de Tractament.

   Per exercitar els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, la Policia Nacional posa a la seva disposició un formulari que haurà d'emplenar i tramitar a través de les lleres normalitzades. No obstant això, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, el responsable del tractament en lloc procedir a la supressió de dades, podrà limitar el tractament de les dades personals.

   Sense perjudici de l'anterior i d'acord amb l'article 20.5 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, “quan les sol·licituds d'un interessat siguin manifestament infundades o excessives, en particular a causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà inadmetre-les a tràmit”.