Sede electrónica

Sidenpol e Partes de Intervención

 • Dereitos dos cidadáns

  • O artigo 18.4 da Constitución Española recoñece o dereito fundamental á protección de datos persoais.

   A Dirección Adxunta Operativa, a través da Unidade de Planificación Estratéxica e Coordinación, é responsable dos tratamentos “Partes de intervención: actuacións policiais documentadas e informatizadas” (en diante, “PARTES DE INTERVENCIÓN”) e “Sistema de Denuncias Policiais SIDENPOL” (en diante, “SIDENPOL”), polo que desenvolveu un procedemento para articular o exercicio dos dereitos que a lexislación recoñece aos cidadáns.

   Estas actividades de tratamento realízanse ben para o cumprimento de obrigas legais, ben para o cumprimento de misións en interese público, ou ben tras solicitar o consentimento do titular dos datos mediante unha clara acción afirmativa.

   Os datos persoais incorporados a estes tratamentos utilizaranse de forma confidencial, única e exclusivamente, de acordo con os fins declarados e publicados no Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio do Interior.

   Unicamente e ao abeiro de obrigas normativas, tal e como se recolle no Rexistro de Actividades de Tratamento, os datos persoais solicitados poderán ser cedidos a terceiros.

   Información sobre tutela de dereitos do Ministerio do interior

   Trámites sobre o ficheiro "PARTES DE INTERVENCIÓN"

 • Procedemento xeral

  • Na solicitude para exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos tratamentos “SIDENPOL” e “PARTES DE INTERVENCIÓN”, debe consignarse:
   • Nome e apelidos da persoa interesada.
   • Identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practiquen as notificacións.
   • Feitos, razóns e pedimento en que se concrete, con toda claridade, a solicitude, coa achega, no seu caso, dos documentos acreditativos do pedimento que formula.
   • Lugar e data na que se expón a solicitude.
   • Sinatura da persoa solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio.
   • Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe, neste caso, Dirección Adxunta Operativa - Unidade de Planificación Estratéxica e Coordinación, sita na Rúa Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

   Si la solicitud no reuniera los requisitos especificados, se solicitará a la persona interesada que proceda a la necesaria subsanación para la continuación del procedimiento.

 • Actuación mediante representante

  • O cidadán interesado poderá exercitar os dereitos que ten recoñecidos mediante representante, de acordo ás seguintes previsións:
   • Representante legal, cando o afectado atópese en situación de incapacidade ou minoría de idade que lle imposibilite o exercicio persoal destes dereitos, nese caso será necesario a acreditación de tal condición.
   • Representante voluntario, expresamente designado para o exercicio do dereito. Neste caso, deberá constar claramente acreditada a identidade do representado e a representación conferida por aquel.
 • Emenda de defectos formais

  • Naqueles casos en que se detecte defecto formal na solicitude ou a ausencia dalgún requisito necesario, desde a Policía Nacional comunicarase esta circunstancia á persoa interesada, concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. Para iso, atópase dispoñible un formulario para o efecto.

   Ata tanto se proceda á emenda do defecto formal notificado, o prazo de resolución e notificación ao interesado, quedará suspendido segundo o disposto no artigo 22.1 a), da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. En caso de non proceder á emenda no prazo indicado, teráselle por desistido no seu pedimento.

 • Conservación de datos

  • Os datos incorporados aos tratamentos indicados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan, sempre tendo en conta os prazos establecidos pola normativa de protección de datos de aplicación.

   Neste sentido, a Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais, establece que con carácter xeral, o prazo máximo para a supresión dos datos será de vinte anos, salvo que concorran factores como a existencia de investigacións abertas ou delitos que non prescribisen, a non conclusión da execución da pena, reincidencia, necesidade de protección das vítimas ou outras circunstancias motivadas. Iso, sen prexuízo da revisión da necesidade de conservar, limitar ou suprimir o conxunto dos datos persoais contidos en cada unha das actividades de tratamento baixo a súa responsabilidade, como máximo cada tres anos que corresponde ao responsable do tratamento.

 • Dereitos en materia de protección de datos

  • Os dereitos que se relacionan a seguir e que se recoñecen á cidadanía, están regulados pola Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais e, de forma supletoria pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

   Estes dereitos son de carácter personalísimo (pódese exercer directamente ou por medio de representante legal ou voluntario) e independente (o exercicio dun destes dereitos, non é requisito para o exercicio doutro)/doutro).

   O dereito a obter información sobre o tratamento dos seus datos persoais pódese exercitar a través da consulta ao Rexistro de Actividades de Tratamento.

   Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos, a Policía Nacional pon ao seu dispor un formulario que deberá cubrir e tramitar a través das canles normalizadas. No entanto, de acordo con o artigo 23.3 da Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, o responsable do tratamento en lugar proceder á supresión de datos, poderá limitar o tratamento dos datos persoais.

   Sen prexuízo do anterior e de acordo con o artigo 20.5 da Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, “cando as solicitudes dun interesado sexan manifestamente infundadas ou excesivas, en particular debido ao seu carácter repetitivo, o responsable do tratamento poderá inadmitirlas a trámite”.