SEDE ELECTRÓNICA

Sidenpol e Partes de Intervención

Dereito acceso ficheiro "PARTES DE INTERVENCIÓN"

O artigo 18.4 da Constitución Española recoñece o dereito fundamental á protección de datos persoais.

A Dirección Adxunta Operativa, a través da Unidade de Planificación Estratéxica e Coordinación, é responsable do tratamento “Partes de intervención: actuacións policiais documentadas e informatizadas” (en diante, “PARTES DE INTERVENCIÓN”), polo que desenvolveu un procedemento para articular o exercicio dos dereitos que a lexislación recoñece aos cidadáns.

Estas actividades de tratamento realízanse ben para o cumprimento de obrigas legais, ben para o cumprimento de misións en interese público, ou ben tras solicitar o consentimento do titular dos datos mediante unha clara acción afirmativa.

Os datos persoais incorporados a estes tratamentos utilizaranse de forma confidencial, única e exclusivamente, de acordo con os fins declarados e publicados no Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio do Interior.

Unicamente e ao abeiro de obrigas normativas, tal e como se recolle no Rexistro de Actividades de Tratamento, os datos persoais solicitados poderán ser cedidos a terceiros.

Información sobre tutela de dereitos do Ministerio do interior

 • Requisitos formais para exercitar o dereito de acceso ao ficheiro "PARTES DE INTERVENCIÓN"
  • Tratándose dun dereito personalísimo exercerase por pedimento dirixido ao responsable do tratamento por un medio que garanta a súa identificación e que acredite o envío.
  • Para articular este procedemento, a persoa interesada deberá ademais achegar copia auténtica do Documento Nacional de Identidade, Pasaporte ou Tarjeta de Extranjero en vigor para acreditar a súa identidade. As persoas estranxeiras que carezan de Tarjeta de Extranjero, deberán achegar copia auténtica do seu pasaporte en vigor.
 • Presencial
  • Para exercer presencialmente os dereitos cidadáns en materia de protección de datos, será necesario que o interesado cubra o formulario establecido para o efecto e entrégueo en calquera Comisaría de Policía Nacional, en calquera Oficina de Rexistro da Administración Xeral do Estado ou nas oficinas de Correos, de acordo con o disposto no artigo 16, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Non se admitirán solicitudes formuladas á marxe destas canles (p.ex., mediante a remisión dun correo electrónico).
  • Actuación mediante representante

   O cidadán interesado poderá exercitar os dereitos que ten recoñecidos mediante representante, de acordo ás seguintes previsións:

   • Representante legal, cando o afectado atópese en situación de incapacidade ou minoría de idade que lle imposibilite o exercicio persoal destes dereitos, nese caso será necesario a acreditación de tal condición.
   • Representante voluntario, expresamente designado para o exercicio do dereito. Neste caso, deberá constar claramente acreditada a identidade do representado e a representación conferida por aquel.
  • Resolución do pedimento de acceso ao ficheiro "PARTES DE INTERVENCIÓN":

   O pedimento de acceso ao ficheiro “PARTES DE INTERVENCIÓN” resolverase no prazo dun mes, a contar desde a recepción da solicitude.

   A resolución do procedemento confirmará á persoa interesada se os seus datos foron tratados, incluíndo a referencia aos ateigados policiais nos que serían incluídos. O destino e efectos dos ateigados vén determinado pola Lei de Axuizamento Criminal.

   No entanto, en base ao artigo 24.1 da Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, a resolución non recollerá información sempre que resulte necesario e proporcional para a consecución dos distintos fins:

   • Impedir que se obstaculicen indagacións, investigacións ou procedementos xudiciais.
   • Evitar que se cause prexuízo á prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais ou á execución de sancións penais.
   • Protexer a seguridade pública.
   • Protexer a Seguridade Nacional.
   • Protexer os dereitos e liberdades doutras persoas.
  • Emenda de defectos formais

   Naqueles casos en que se detecte defecto formal na solicitude ou a ausencia dalgún requisito necesario, desde a Policía Nacional comunicarase esta circunstancia á persoa interesada, concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. Para iso, atópase dispoñible un formulario para o efecto.

   Ata tanto se proceda á emenda do defecto formal notificado, o prazo de resolución e notificación ao interesado, quedará suspendido segundo o disposto no artigo 22.1 a), da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. En caso de non proceder á emenda no prazo indicado, teráselle por desistido no seu pedimento.

   Formulario para emenda de defectos formais

 • Copia auténtica do Documento Nacional de Identidade, Pasaporte ou Tarjeta de Extranjero en vigor. As persoas estranxeiras que carezan de Tarjeta de Extranjero, deberán achegar copia auténtica do seu pasaporte en vigor.
 • Modelo de solicitud de acceso a datos personales incluidos en el fichero “PARTES DE INTERVENCIÓN”.
 • Na solicitude para exercitar o dereito debe consignarse:
  • Nome e apelidos da persoa interesada.
  • Identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practiquen as notificacións.
  • Feitos, razóns e pedimento en que se concrete, con toda claridade, a solicitude, coa achega, no seu caso, dos documentos acreditativos do pedimento que formula.
  • Lugar e data na que se expón a solicitude.
  • Sinatura da persoa solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio.
  • Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe, neste caso, Dirección Adxunta Operativa - Unidade de Planificación Estratéxica e Coordinación, sita na Rúa Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

  Se a solicitude non reunise os requisitos especificados, solicitarase á persoa interesada que proceda á necesaria emenda para a continuación do procedemento.

Tramitar

 • Onde tramito a miña solicitude?
  • En calquera Comisaría de Policía
  • Oficinas de Rexistro da Administración Xeral do Estado ou nas oficinas de Correos, de acordo con o disposto no artigo 16, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas