SEU ELECTRÒNICA

Sidenpol i Parts d'Intervenció

Dret rectificació fitxer "SIDENPOL"

L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals.

L'Adreça Adjunta Operativa, a través de la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, és responsable del tractament “Sistema de Denúncies Policials SIDENPOL” (d'ara endavant, “SIDENPOL”), per la qual cosa ha desenvolupat un procediment per articular l'exercici dels drets que la legislació reconeix als ciutadans.

Aquestes activitats de tractament es realitzen bé per al compliment d'obligacions legals, bé per al compliment de missions en interès públic, o bé després d'haver recaptat el consentiment del titular de les dades mitjançant una clara acció afirmativa.

Les dades personals incorporades a aquests tractaments s'utilitzaran de forma confidencial, única i exclusivament, d'acord amb les finalitats declarades i publicats en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de l'Interior.

Únicament i a l'empara d'obligacions normatives, tal com es recull en el Registre d'Activitats de Tractament, les dades personals recaptades podran ser cedits a tercers.

Informació sobre tutela de drets del Ministeri de l'interior

 • Requisits formals per exercitar el dret de rectificació al fitxer "SIDENPOL"
  • La persona interessada té dret a obtenir la rectificació únicament de les dades personals que li concerneixen quan aquests anessin inexactes o incomplets.
  • Tractant-se d'un dret personalísimo s'exercirà per petició dirigida al responsable del tractament per un mitjà que garanteixi la seva identificació i que acrediti l'enviament.
  • Per articular aquest procediment, la persona interessada haurà d'a més aportar còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat, Passaport o Tarjeta de Extranjero en vigor per acreditar la seva identitat. Les persones estrangeres que manquin de Tarjeta de Extranjero, hauran d'aportar còpia autèntica del seu passaport en vigor.
  • La persona interessada haurà d'indicar en la seva sol·licitud quina dades desitja rectificar, acompanyant la documentació justificativa del caràcter incomplet o inexacte de les dades objecto de tractament.
 • Presencial
  • Per exercir presencialment els drets ciutadans en matèria de protecció de dades, serà necessari que l'interessat empleni el formulari establert a aquest efecte i ho lliuri en qualsevol Comissaria de Policia Nacional, en qualsevol Oficina de Registre de l'Administració General de l'Estat o en les oficines de Correus, d'acord amb el que es disposa en l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Utilitzant el formulari habilitat haurà d'emplenar-ho i marcar la casella corresponent de l'apartat 5.
  • No s'admetran sol·licituds formulades al marge d'aquests canals (p. ex., mitjançant la remissió d'un correu electrònic).
  • Actuació mitjançant representant

   El ciutadà interessat podrà exercitar els drets que té reconeguts mitjançant representant, d'acord a les següents previsions:

   • Representant legal, quan l'afectat es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets, en aquest cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
   • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
  • Resolució de la petició de rectificació al fitxer "SIDENPOL":

   La petició de rectificació al fitxer “SIDENPOL” es resoldrà en el termini d'un mes, a explicar des de la recepció de la sol·licitud.

   La resolució del procediment confirmarà a la persona interessada si les seves dades han estat tractats, incloent la referència als atestats policials en els quals haurien estat inclosos. La destinació i efectes dels atestats ve determinat per la Llei d'Enjudiciament Criminal.

   No obstant això, sobre la base de l'article 24.1 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, la resolució no recollirà informació sempre que resulti necessari i proporcional per a la consecució de les diferents finalitats:

   • Impedir que s'obstaculitzin indagacions, recerques o procediments judicials.
   • Evitar que es causi perjudici a la prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals o a l'execució de sancions penals.
   • Protegir la seguretat pública.
   • Protegir la Seguretat Nacional.
   • Protegir els drets i llibertats d'altres persones.
  • Esmena de defectes formals

   En aquells casos en què es detecti defecte formal en la sol·licitud o l'absència d'algun requisit necessari, des de la Policia Nacional es comunicarà aquesta circumstància a la persona interessada, concedint-li un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena. Per a això, es troba disponible un formulari a aquest efecte.

   Fins a tant es procedeixi a l'esmena del defecte formal notificat, el termini de resolució i notificació a l'interessat, quedarà suspès segons el que es disposa en l'article 22.1 a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no procedir a l'esmena en el termini indicat, se li tindrà per desistit en la seva petició.

   Formulari per a esmena de defectes formals

 • Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Extranjero en vigor. Las personas extranjeras que carezcan de Tarjeta de Extranjero, deberán aportar copia auténtica de su pasaporte en vigor.
 • Documentació justificativa del caràcter incomplet o inexacte de les dades objecto de tractament.
 • Modelo de solicitud de rectificación a datos personales incluidos en el fichero “SIDENPOL”.
 • En la sol·licitud per exercitar el dret ha de consignar-se:
  • Nom i cognoms de la persona interessada.
  • Identificació del mitjà electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practiquin les notificacions.
  • Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud, amb l'aportació, si escau, dels documents acreditatius de la petició que formula.
  • Lugar i data en la qual es planteja la sol·licitud.
  • Signatura de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
  • Órgano, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix, en aquest cas, Adreça Adjunta Operativa - Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació, situada en la Calle Rafael Calvo, número 33, Madrid 28010.

  Si la sol·licitud no reunís els requisits especificats, se sol·licitarà a la persona interessada que procedeixi a la necessària esmena per a la continuació del procediment.

Tramitar

 • On tramito la meva sol·licitud?
  • En qualsevol Comissaria de Policia
  • Oficines de Registre de l'Administració General de l'Estat o en les oficines de Correus, d'acord amb el que es disposa en l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques