Trámites Ciudadanía

Antecedents policials

Dret de Supressió de dades del fitxer "PERPOL"

L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals. El present procediment té per objecte donar a conéixer el mecanisme, en l'àmbit del Ministeri de l'Interior, per a l'exercici dels drets que la legislació vigent atorga als ciutadans.

Els drets que es relacionen a continuació són de caràcter personalísimo i independent, de tal forma que l'exercici d'un no és requisit per a l'exercici de l'altre, estant regulats en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

L'exercici per l'afectat dels seus drets serà gratuït.

 • Requisits formals per a exercitar el dret de supressió de dades del fitxer "PERPOL"
  • Sent un dret personalísimo s'exercirà per petició dirigida al responsable del fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interés policial (PERPOL) per un mitjà que garantisca la seua identificació i que acredite l'enviament.
  • En la sol·licitud de supressió s'haurà d'indicar a quines dades es referix.
 • Presencial
  • La sol·licitud juntament amb la documentació que ha d'acompanyar-la haurà de ser presentada en l'àmbit de la Policia Nacional en qualsevol Comissaria de Policia, Registres de la Policia Nacional o en l'Arxiu Central de la Policia o en qualsevol dels registres al fet que es referix l'Obri Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Obri nova finestra. Enllaç extern.
  • Actuació mitjançant representant
   • Podran exercitar-se els drets mitjançant:
    • Representant legal, quan l'afectat es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'estos drets, en este cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
    • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En este cas haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
  • Resolució de la sol·licitud de supressió
    • La petició de supressió de dades del fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interés policial (PERPOL) es resoldrà en el termini màxim d'un mes a explicar des de la recepció de la sol·licitud.
  • Comunicació amb el sol·licitant:
    • Es realitzarà a través de la Dependència Policial més pròxima al domicili que es va indicar en la sol·licitud a l'efecte de notificació.
 • Online
  • Instruccions per al formulari de supressió als antecedents policials de la Direcció general de la Policia:
  • Datos de l'interessat.
   • Emplenar totes les dades obligatòries per a identificar perfectament a l'interessat.
   • És recomanable emplenar tant el telèfon com el correu electrònic, doncs facilita que l'administració es pose en contacte amb l'interessat en cas de dubte sobre algun aspecte de l'expedient, així com rebre un avís sobre la disponibilitat d'accés a la notificació, en cas de triar mitjans electrònics com el preferent en el tràmit.
  • Sol·licitud.
   • Cal explicar què dada és el que es pretén cancel·lar, si tots o únicament algun per al qual es presente la documentació respectiva.
   • Per a suprimir qualsevol antecedent policial, és obligatori presentar el certificat judicial o administratiu, que justifique la cancel·lació del mateix en via judicial o administrativa, de manera ferma o definitiva, i perfectament relacionat amb l'atestat policial o data i lloc de la detenció que es pretén suprimir.
   • És obligatori a més adjuntar tot el necessari per a identificar correctament a l'interessat.
   • En cas d'actuar mitjançant representant, caldrà acreditar la relació de representació, així com la filiació de l'interessat mitjançant còpia del seu document personal (DNI/NIE/Passaport).
  • Notificacions.
   • Triar el mitjà de notificació per a l'expedient, o bé mitjançant compareixença electrònica amb certificat electrònic.
   • O notificación en papel, para lo que habrá que cumplimentar debidamente todos los datos del domicilio completo.
  • Protecció de dades.
   • Per a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, és obligatori declarar que s'ha llegit i acceptat la política de protecció de dades fent clic en la casella. Aquesta informació es pot consultar seguint l'enllaç disponible en l'apartat.
 • Model de sol·licitud.
 • L'Exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interés policial (PERPOL), que contindrà:
  • Nom i cognoms de l'interessat.
  • Petición en què es concreta la sol·licitud.
  • Data i firma del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados, se solicitará la subsanación de los mismos.
 • La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:
  • Si no ha prestat consentiment per a verificar les dades d'identitat, fotocòpia del DNI, Passaport o Tarjeta d'estranger. Per als estrangers que manquen de NIE, hauran d'aportar fotocòpia compulsada del Passaport en vigor.
  • Certificacions judicials o còpies compulsades de les mateixes, que acrediten la fermesa de les resolucions i finalització dels procediments respecte a l'antecedent o antecedents que es desitgen suprimir.
  • Certificacions administratives o còpies compulsades de les mateixes, que acrediten el pagament efectiu de la multa o estar exempt de responsabilitat pels fets que van motivar els antecedents.
  • Autorització per a obtindre el Certificat d'antecedents penals en el Registre Central de Penats i Rebels.
Tramitar

 • On tramite la meua sol·licitud?

Tots els tràmits d'antecedents policials