Seu Electrònica

Antecedents policials

Dret d'Accés al fitxer "PERPOL"

L'article 18.4 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la protecció de dades personals. El present procediment té per objecte donar a conèixer el mecanisme, en l'àmbit del Ministeri de l'Interior, per a l'exercici dels drets que la legislació vigent atorga als ciutadans.

Els drets que es relacionen a continuació són de caràcter personalísimo i independent, de tal forma que l'exercici d'un no és requisit per a l'exercici de l'altre, estant regulats en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

L'exercici per l'afectat dels seus drets serà gratuït.

 • Requisits formals per exercitar el dret d'accés al fitxer "PERPOL"
  • Sent un dret personalísimo s'exercirà per petició dirigida al responsable del fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interès policial (PERPOL) per un mitjà que garanteixi la seva identificació i que acrediti l'enviament.
  • Si no s'ha prestat consentiment per verificar les dades d'identitat, s'haurà d'aportar fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o Tarjeta de Extranjero. Els estrangers que manquin de NIE hauran d'aportar fotocòpia compulsada del Passaport en vigor.
 • Presencial
  • La sol·licitud juntament amb la documentació que ha d'acompanyar-la haurà de ser presentada en l'àmbit de la Policia Nacional en qualsevol Comissaria de Policia, Registres de la Policia Nacional o en l'Arxiu Central de la Policia o en qualsevol dels registres al fet que es refereix l'Obre Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Obre nova finestra. Enllaç extern.
  • El dret d'accés al fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interès policial (PERPOL) podrà ser exercitat en tres ocasions cada 6 mesos.
  • Actuació mitjançant representant

   Podran exercitar-se els drets mitjançant:

   • Representant legal, quan l'afectat es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets, en aquest cas serà necessari l'acreditació de tal condició.
   • Representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat i la representació conferida per aquell.
  • Resolució de la petició d'accés al fitxer "PERPOL":
   • La petició d'accés al fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interès policial (PERPOL) es resoldrà en el termini d'un mes, a explicar des de la recepció de la sol·licitud.
   • La informació podrà obtenir-se mitjançant la mera consulta de les dades per mitjà de la seva visualització, o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecopia o fotocòpia o per qualsevol altre procediment que sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer.
  • Comunicació amb el sol·licitant:
   • Es realitzarà a través de la Dependència Policial més propera al domicili que es va indicar en la sol·licitud a l'efecte de notificació.
 • Online
  • Instruccions per al formulari d'accés als antecedents policials de la Direcció general de la Policia:
  • Datos de l'interessat.
   • Emplenar totes les dades obligatòries per identificar perfectament a l'interessat.
   • És recomanable emplenar tant el telèfon com el correu electrònic, doncs facilita que l'administració es posi en contacte amb l'interessat en cas de dubte sobre algun aspecte de l'expedient, així com rebre un avís sobre la disponibilitat d'accés a la notificació, en cas de triar mitjans electrònics com el preferent en el tràmit.
  • Sol·licitud.
   • És obligatori adjuntar tot el necessari per identificar correctament a l'interessat.
   • En cas d'actuar mitjançant representant, caldrà acreditar la relació de representació, així com la filiació de l'interessat mitjançant còpia del seu document personal (DNI/NIE/Passaport).
  • Notificacions.
   • Triar el mitjà de notificació per a l'expedient, o bé mitjançant compareixença electrònica amb certificat electrònic.
   • O notificació en paper, pel que caldrà emplenar degudament totes les dades del domicili complet.
  • Protecció de dades.
   • Per complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, és obligatori declarar que s'ha llegit i acceptat la política de protecció de dades fent clic en la casella. Aquesta informació es pot consultar seguint l'enllaç disponible a l'apartat.
 • Modelo de solicitud de acceso a datos personales incluidos en el fichero “PERPOL”.
 • L'Exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer per a la gestió d'antecedents de les persones d'interès policial (PERPOL), que contindrà:
  • Nom i cognoms de l'interessat.
  • Petición en què es concreta la sol·licitud.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • En el cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits especificats, se sol·licitarà l'esmena dels mateixos.
Tramitar

 • On tramito la meva sol·licitud?

Tots els tràmits d'antecedents policials