Sede Electrónica

Cartas de Servizos

As Cartas de Servizos son os documentos que constitúen os instrumentos a través dos cales os Órganos, Organismos e Entes Públicos e outras Entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación. A súa orixe está vinculado a conseguir a mellora dos servizos públicos atendendo ás demandas dos cidadáns.

Consulta das Cartas de Servizo convencionais e electrónicas publicadas no ámbito da Policía Nacional.